Miljøscreening

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Afgørelse og begrundelse

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens eventuelt ændrede påvirkning af miljøet i forhold den påvirkning der er vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 2016-1, Rammelokalplanen for Nordhavnen.


Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Lokalplanen er i overensstemmelse med Lokalplan 2016-1, Rammelokalplan for Nordhavnen. De væsentlige miljømæssige konsekvenser af nærværende lokalplan er belyst i rammelokalplanens Miljørapport dateret november 2016 og den sammenfattende redegørelse dateret marts 2017.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.