Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i tilknytning til forarbejdning af råstoffer, herunder sand og grus, fra det omkringliggende råstofområde. Der må endvidere indpasses naturligt tilknyttede funktioner som administration, lager mv.

Bonusvirkning

Lokalplanområdet fastholdes i landzone, og lokalplanen tildeles ”bonusvirkning”. Det betyder, at lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser, der efter Planlovens § 35, stk. 1 skal søges i forbindelse med anvendelse og bebyggelse i landzone. Bonusvirkningen er dog kun gældende for opførelse af en ny staklade og for ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen muliggør udvidelse af bebyggelsen inden for lokalplanområdet. Udvidelsen af byggemulighederne skal ske inden for to udlagte byggefelter og inden for fastlagte bygningshøjder. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til hhv. 10 m og 17 m over et fastsat niveauplan, hvilket harmonerer med de eksisterende bygningshøjder i området.

I forhold til tidligere lokalplanlægning er byggefeltet placeret ved støjvolden mod Lervejdal udvidet.

Bebyggelsens udformning

Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring skiltning, bygningsbelysning og bebyggelsens farvevalg, som begrænses til lyse farver og ikke-reflekterende overflader.

Reguleringen sker af hensyn til at sikre en visuel helhed i området samt for at mindske eventuel genevirkning for de naturmæssige omgivelser og naboer.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen fastlægger, at eksisterende afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning mod Lervejdal skal bevares og vedligeholdes.

Desuden indeholder lokalplanen bestemmelse om, at der langs med den vestlige del af lokalplanområdets afgrænsning mod Lervejdal fortsat skal sikres areal til den etablerede støjvold.

Trafikforhold

Området vejbetjenes fra to eksisterende overkørsler til Lervejdal. Den ene overkørsel giver vejadgang til graveområdet og administrationsbygningen på Lervejdal 8B. Den anden overkørsel giver vejadgang til lagerfunktionerne.

Desuden muliggør lokalplanen, at området kan vejbetjenes fra en ny overkørsel til Lervejdal i den østlige del af lokalplanområdet. jf. Kortbilag 3.

Ophævelse af lokalplan

Lokalplanen er omfattet af Lokalplan 13-2008, Erhvervsområde, Lervejdal i Addit, der ophæves i sin helhed ved nærværende lokalplans ikrafttræden.

Ændringer i Lokalplan 2014-6 i forhold til Lokalplan 13 -2008.