Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen lægger Horsens Kommune de visuelle og trafikale forhold.

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Horsens Kommune truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3

Den eksisterende lovlige anvendelse af området er reguleret med den gældende Lokalplan 13 - 2008 og råstoftilladelse for graveområdet.

Den vurderede lokalplan muliggør opførelse af et overdækket bufferlager i form af en staklade. Den nye bebyggelse opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse - eller som erstatning for eksisterende bebyggelse - og underlægges eksisterende krav til bygningshøjder m.v. Den bevidste tilpasning til eksisterende forhold sammenholdt med den omgivende og afskærmende beplantning i form af skov, støjvold mv, betyder, at bygningsudvidelsen ikke vurderes at have en væsentlig visuel indvirkning.

Hensigten med opførelse af stakladen er, at optimere og forbedre virksomhedens interne driftsforhold og – processer. Udvidelsen vil således ikke generere mere trafik til og fra lokalplanområdet.

Miljøpåvirkningen som følge af planens realisering vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i påvirkningen af miljøet.

Lokalplanen omfatter ingen af de i bilag 3 og 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer omtalte anlæg. Lokalplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, som ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.