Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet udgør en del af råstofområdet, der ligger øst for landsbyen Addit og nord for Sønder Vissing. I råstofområdet udvinder flere virksomheder råstoffer. Umiddelbart uden for råstofområdets afgrænsning ligger ejendommene Lervejdal 8A, Lervejdal 5 og Lervejdal 3, der alle har tilknyttet en bolig.

Lokalplanområdet er på ca. 7,6 ha og omfatter bebyggelse på Lervejdal 8B til industrivirksomheden Dansand A/S, der indvinder og forarbejder kvartssand fra de omkringliggende graveområder på virksomhedens produktionsfaciliteter.

Bebyggelsen er relateret til forarbejdning af sand og består af vaskeri, tørreovne, sorteringsanlæg, administration, lager og lignende. Sandet fra de tilstødende graveområder på ca. 24 ha føres ved hjælp af gummihjulsmaskiner og transportbånd til vaskeriet, hvor der sker en vådsortering. Sandet tørres efterfølgende i to naturgasopvarmede ovne og transporteres videre til sigterne. Det tørrede og sigtede sand oplagres i en silobygning med tilhørende blandingsanlæg for videre opsækning til pallegods eller afhentning i tankvogne.

Landskabet bærer tydeligt præg af graveaktiviteterne i området. Det oprindelige faldende terræn fra beboelsen på Lervejdal 8A mod lokalplanområdet fremstår stadig tydeligt. Bebyggelsen på Lervejdal 8A ligger terrænmæssigt markant højere end lokalplanområdet og graveområdet og med udsigt over råstofområdet og industrianlæggene. De øvrige to beboelsesejendomme, Lervejdal 3 og 5, er helt eller delvist skjult bag skovbeplantning.

Forarbejdningsanlægget på Lervejdal 8B har en synlig placering mod Lervejdal. Bygningsanlægget er imidlertid delvist afskærmet af en jordvold samt delvist omkranset af skovbeplantning. Skovbeplantningen medvirker bl.a. til at skærme anlægget i oplevelsen af det store landskab mod syd.

Vejadgang til lokalplanområdet sker i dag fra to overkørsler til Lervejdal. Den ene overkørsel giver vejadgang til graveområdet og administrationsbygningen på Lervejdal 8B. Den anden overkørsel giver vejadgang til lagerfunktionerne.

Ved lokalplanens afgrænsning mod Lervejdal er der etableret en støjvold, der er beplantet. Støjvolden begynder ved indkørslen til administrationsbygningen på Lervejdal 8B og fortsætter mod vest. Støjvoldens højde falder i takt med terrænstigningen.

Oversigtskort over området med placering af de tre nærmeste beboelsesejendomme. Lokalplanområdet er markeret med rødt. Luftfotoet er fra 2013.