Øvrig planlægning

Natura 2000-planer

Nærmeste Natura 2000 område er "Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen", der ligger ca. 150 m fra lokalplanområdet.

Lys skivevandkalv, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder indgår i udpegningsgrundlaget. Disse arter er alle knyttet til habitater med adgang til søer og vandløb. Foruden disse arter udgøres udpegningsgrundlaget af en lang række forskellige naturtyper. Horsens Kommune har juli 2014 besigtiget området og bl.a. på baggrund heraf foretaget en vurdering af lokalplanens eventuelle indvirkning på Natura 2000 området.

Horsens Kommunes samlede vurdering er, at lokalplanen kan vedtages uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
  • medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger indenfor afgrænsningen af områder med drikkevandsinteresser, hvor etablering af aktiviteter med særlig risiko for grundvandet så vidt muligt skal undgås. Forarbejdning af sand medfører ikke særlig risiko for grundvandet.

Miljølovgivning

Virksomhedsstøj

Området udenfor lokalplanområdet kategoriseres, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 med senere tillæg, som områdetype 8 - Det åbne land.

I forhold til ekstern støj fra virksomheden gælder der følgende vejledende grænseværdier for støj på udendørs opholdsarealer ved nærliggende boliger i det åbne land:

 Dag  Tidspunkt  dB(A)
 Mandag - fredag  kl. 07.00 - 18.00  50
 Lørdag  kl. 07.00 - 14.00  50
 Mandag -fredag  kl. 18.00 - 22.00  45
 Lørdag  kl. 14.00 - 22.00  45
 Søn-/helligdage  kl. 07.00 - 22.00  45
 Alle dage  kl. 22.00 - 07.00  40


Umiddelbart nord / nordøst for lokalplanområdet ligger EF-habitatområde nr. 48. Her er der skærpede vejledende støjkrav.

Lokalplanen vurderes ikke at give anledning til overskridelse af støjgrænserne.

Støjkortlægning

Virksomheden udarbejder løbende støjkortlægning af forarbejdningsanlægget. Den seneste prøvningsrapport fra 2010 viser, at støjgrænser for den natlige drift af anlægget, der ifølge støjbestemmelser maksimalt må være på 40 dB, overholdes for alle beboelsesejendomme op til lokalplanområdet.

Råstofloven

Lokalplanområdet ligger indenfor råstofgraveområde Addit i gældende Råstofplan 2012.

I juli 2014 er administrationen af råstofloven overgået til Regionsrådet. Regionsrådet har således ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning af råstofindvinding samt for at give råstoftilladelser og føre tilsyn hermed.

Råstofplanen skal bl.a., jf. Råstofloven, sikre, at udpegningen sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og vurdering af de samfundsmæssige hensyn, herunder natur-, miljø- og kulturhistoriske hensyn.

Råstofindvinding og lokalplanpligt

De fleste forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan også reguleres efter Råstofloven i de vilkår, der fastsættes i en råstoftilladelse. Der vil derfor i almindelighed ikke være behov for udarbejdelse af en lokalplan i forbindelse med råstofindvinding. Når der i dette tilfælde er udarbejdet en lokalplan for området, er det med udgangspunkt i en regulering af bebyggelsens placering og udseende.

Den regionale råstofplan er en sektorplan, som byrådet er bundet af i den kommunale planlægning.

Efterbehandlingsplan

Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af en efterbehandlingsplan, dateret december 2009, godkendt af Horsens Kommune i 2012. I den østlige del påregnes ikke indvundet råstoffer.

Efterbehandlingsplanen er udarbejdet i henhold til råstoftilladelsen, idet der i råstoftilladelsen stilles krav om en godkendt efterbehandlingsplan for området ved endt råstofgravning. Efter endt indvinding skal graveområdet, jf. råstoftilladelsen, reetableres i henhold til efterbehandlingplanens langsigtede perspektiver. Planen omhandler reetablering af området til rekreativt naturområde med sø, skov og stier langs vandet.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger udenfor kloakopland. Taggvand, vand fra befæstede arealer samt procesvand nedsives på ejendommen. Sanitært spildevand ledes til samletank.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed.

Såfremt byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der iht. Planlovens § 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra tilslutningspligten.

Vandforsyning

Vandforsyning til industri skal ske fra egen boring.

Vandforsyning til administrationsbygning m.v. skal ske fra Addit Vandværk.

Den langsigtede efterbehandlingsplan for den vestlige del af lokalplanområdet og tilgrænsende område. Herudover vil støjvolden langs Lervejdal blive fjernet.

Naturbeskyttelsesinteresser

Inden for lokalplanområdet ligger der to råstofsøer. Disse søer er ikke udpeget og omfattet af beskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Skovbyggelinjer

Lokalplanområdet er i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17 omfattet af en 300 m skovbyggelinje. Opførelse af bebyggelse i lokalplanområdet forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Museumsloven

Horsens Museum bør orienteres forud for planering, nybyggeri og større anlægsarbejder. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes jf. Museumslovens § 27, stk. 2.

Efter Museumslovens § 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Horsens Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter Naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn, skal også meddeles museet.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes ”Regulativ for erhvervsaffald/Affaldshåndteringsplan”. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Dele er lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Dette betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.
Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

I lokalplanen ophæves ingen servitutter.