Lokalplanens indhold

Planen giver mulighed for at opføre ca 30 seniorboliger i en og/eller to etager, der opføres som række- eller klyngehuse med terrasser, altaner og små haver til de enkelte boliger. Der kan desuden opføres et fælleshus til bebyggelsen. Husene placeres i kanten af grunden med et fælles grønt areal i midten, hvor fælleshuset kan placeres. Det er tanken, at parkeringen samles udenfor selve bebyggelsen, så fællesarealerne fredeligholdes.

Der kan etableres to vejadgange fra Sundbakken: en til den nordlige del af området og en til den sydlige. Det er ikke hensigten, at der skal være gennemkørende trafik, bortset fra at renovations- og brandbiler, taxaer og andre med ærinde kan køre gennem området, så arealer til vendepladser undgås. Udformningen af veje og stier skal derfor ske under hensyn til de gældende arbejdsmiljøregler for affaldshentning, at vejen også skal fungere som brandvej og med de nødvendige svingradier for lastbilskørsel. Der kan anlægges parkeringspladser ved begge vejadgange. Man kan også vælge kun at anlægge parkeringspladser ved den ene adgang. I så tilfælde vil den anden adgang fungere som udkørsel for renovationsbiler og andre med ærindekørsel i området.

Det omgivende kvarter består overvejende af muret byggeri. For at indpasse det nye byggeri i kvarteret, skal det set fra Sundbakken overvejende fremstå i rødt eller gult murværk eller med en pudset hvid eller lys facade. Facader, der vender ind mod fællesarealet kan fremstå i træ, lette pladematerialer, tegl, pudset facade eller i en kombination af disse materialer.

Princippet for bebyggelsen fremgår af Kortbilaget "Fremtidige forhold", hvor man kan se byggefelter, parkeringszoner og vejadgange. Den præcise udformning af bebyggelsesplanen fastlægges i et samarbejde mellem bygherren og de kommende beboere. Herunder ses to mulige udformninger.

Som bebyggelsen kan tage sig ud, set fra Sundbakken mod nord

 

En mulig udformning af bebyggelsen, hvor adgangen til bebyggelsen fortrinsvis sker fra nord

En mulig udformning af bebyggelsen, hvor vejadgangen sker fra syd