Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Formålet med lokalplanen er at

  • fastlægge anvendelsen til en boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter
  • regulere bebyggelsens placering, så der opnås de bedst mulige friarealsforhold for de enkelte boliger og fællesskabet, samt giver mulighed for at bevaringsværdig beplantning kan indpasses
  • sikre hensynet til klimaforandringer gennem bestemmelser om befæstelsesgrader og regnvandshåndtering.

Redegørelse

Der fastlægges en befæstelsesgrad for at sikre, at regnvandsledninger ikke overbelastes med deraf følgende risiko for oversvømmelse.

2.1 Området er beliggende i byzone og omfatter matrikel nr 36 o, Stensballe by, Vær, samt alle matrikler, der udstykkes herfra.

3.1 Området kan anvendes til etage- og tæt-lavt boligbyggeri med tilhørende fællesfaciliteter.

Ingen bestemmelser.

5.1 Området har vejadgang fra Sundbakken som angivet på Kortbilag 3, fremtidige forhold.

5.2 Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.

5.3 Der skal udlægges arealer til vej- og stianlæg, herunder parkeringsanlæg i princippet som angivet på kortbilag 3 og de to illustrationsplaner Forslag A eller Forslag B.

5.4 Vejanlægget igennem området udlægges som stillevej med fast belægning og under hensyn til de gældende arbejdsmiljøregler for affaldshentning, funktion som brandvej og med de nødvendige svingradier for lastbilkørsel.

5.5 Hvor det er nødvendigt, udformes stier under hensyn til de gældende arbejdsmiljøregler for affaldshentning.

5.6 Parkeringsanlæggene etableres i h.t. vejreglerne og med fast belægning.

5.7 Udformningen af vejanlægget skal sikre, at lastbiler (renovationskøretøjer, flyttevogne mm) ikke skal bakke.

5.8 Alle veje og stier bliver private fællesveje/fællesstier, som grundejeren har drift og vedligeholdelse af.

Redegørelse

Der kan etableres to vejadgange fra Sundbakken: en til den nordlige del af området og en til den sydlige. Det er ikke hensigten, at der skal være gennemkørende trafik, bortset fra at renovations- og brandbiler, taxaer og andre med ærinde kan køre gennem området, så arealer til vendepladser undgås.
Inden for oversigtsarealerne må der af hensyn til den trafikale oversigt ikke være hække eller etableres rækværker, plantestensmure elller lignende med en højde over 0,8 meter.
Vejen skal i dens udformning og indretning tilgodese den maksimale tilladelige kørselshastighed, hvilket bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vejen må gene udformes med f.eks. 4 m bred asfalteret areal eller betonstensbelægning og græsarmeringsbelægning i nødvendigt omfang i i siderne.
Der kan anlægges parkeringspladser ved begge vejadgange. Man kan også vælge kun at anlægge parkeringspladser ved den ene adgang. I så tilfælde vil den anden adgang fungere som udkørsel for renovationsbiler og andre med ærindekørsel i området.
Der ønskes en fredeliggjort og grøn karakter i området, hvor vejarealer kan indgå i opholdsarealerne, da de hovedsageligt skal anvendes til af- og pålæsning mv.

6.1 Parkering anlægges som fælles parkering. Der skal anlægges min. 1,5 P-plads pr. bolig.

Redegørelse

Det er hensigten med planen, at der anlægges fælles parkering for derved at fredeliggøre den centrale del af bebyggelsen. Anlæg af individuel parkering, evt. i kombination med fælles parkering, vil ske efter kommunens parkeringsnorm og kræve en dispensation fra lokalplanen.

7.1 Ledningsanlæg må kun fremføres som jordkabler

7.2 Ved valg af belysningsarmaturer henvises der til "Belysningsplan for Horsens Kommune".

7.3 Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

7.4 Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.

7.5 Det befæstede areal på matriklen må udgøre 30%. Hvis det befæstede areal er mere end de 30 % skal regnvandet forsinkes eller nedsives, således at det regnvand der tilsluttes kloak max. svarer til regnvand fra 30 % af matriklen. Hvis regnvand nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.
Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

8.1 Indenfor lokalplanområdet må opføres op til 30 boligenheder i max 2 etager samt et fælleshus, i alt op til max. 3500 m2.
Herudover må der opføres udhuse, drivhuse, legehuse, ialt max 10 m2 pr. bolig, en overdækning i forbindelse med fælleshuset på max 100 m2, et udhus i forbindelse med fælleshuset på max 20 m2 samt anlæg til affalds- og regnvandshåndtering og tekniske anlæg til områdets forsyning.

8.2 Der udlægges byggefelter, som angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.3 Der kan anvendes både lodrette og vandrette skel mellem boligerne.

8.4 De kan placeres fortrinsvis i kanten af grunden og kan anlægges med små for- og"bag"-haver, hvor der kan placeres private udhuse, drivhuse mv. Fælleshuset kan placeres i den fælles grønning, og evt. deles i to bygningskroppe med en stor samlende tagflade, der skaber beskyttede udeopholdsrum.

8.5 Der må kun opføres fælleshus med tilhørende overdækning og udhus, samt anlæg til affalds- og regnvandshåndtering og tekniske anlæg til områdets forsyning udenfor byggefelterne.

8.6 Eksisterende bebyggelse kan nedrives.

Redegørelse

Boligenheder kan opføres i en og to etager.

Den eksisterende bebyggelse har ikke bevaringsværdi.

9.1 Facader, der vender mod Sundbakken og naboejendomme skal overvejende fremstå i tegl i røde og eller gule nuancer eller med en pudset i en hvid eller lys farve. Facadepartier, karnapper, udhuse mv. kan bestå af træ eller lette pladematerialer med sort, grå eller hvid overflade.

9.2 Øvrige facader skal fremstå i samme materialer og farver, som nævnt i §9.1 eller træ eller lette pladematerialer med sort, grå eller hvid overflade.

9.3 Undtaget fra ovenstående er glaspartier og drivhuse.

9.4 Tagmateriale skal være ikke-reflekterende.

Redegørelse

For at passe ind i kvarteret, der overvejende består af muret byggeri, skal hovedindtrykket af bebyggelsen set fra omgivelserne, især fra Sundbakken, være et teglstensbyggeri i røde eller gule nuancer eller pudset i en hvid eller lys farve. Facadepartier, karnapper, udhuse ol. kan udføres i træ eller lette pladematerialer med sort, grå eller hvid overflade. De andre facader kan fremstå i samme materialer og farver eller i træ eller et let plademateriale.

10.1 Eksisterende bevoksning, der er angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal bevares i videst mulig omfang.

10.2 Hvis området hegnes, skal det være med levende hegn.

10.3 intentionerne mht. beplantning, der er vist på illustrationsplanen, skal følges.

Redegørelse

Det er hensigten, at området får en grøn og frodig karakter med en samlende beplantning langs veje, parkeringspladser og fællesarealer, og med små haver til de enkelte boliger.

11.1 Før bebyggelse tages i brug skal

  • veje og stier i § 5 være etableret.
  • tilslutninger, klaokering, nedsivning m.v. efter § 7 være udført.
  • de grønne fællesarealer og beplantninger m.v. efter § 10 være etableret.

Ingen bestemmelser.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).

Ingen bestemmelser.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.