Lokalplanens indhold

Dispositionsplan

Denne lokalplan er første etape af en større samlet dispositionplan, der er lavet for området nord for Provstlundstien, se nedenfor. Området vil blive en del af en allerede påbegyndt ny bydel i Lund, Provstlund, og har vejadgang fra Provstlund Skovvej via Provstlund Alle. Det nye boligområde vil derudover hænge sammen med det øvrige boligkvarter og Lund med et fælles stinet, herunder Provstlundstien.

Der er i dispositionsplanen lagt op til et samlet boligområde med ca. 109 åben-lav boliger og 29 tæt-lav boliger, dog kan antallet variere i den endelige udbygning, da fordelingen mellem åben-lav og tæt-lav ikke ligger fast. Udbygningen skal dog følge principperne i dispositionsplanen.

Nedenfor er dispositionsplanen vist med angivelse af denne lokalplans afgrænsning, og med principperne for hvordan bebyggelsen kan udføres for den første etape.

I dispositionsplanen er der flere ubebyggede kileforløb, som giver mulighed for udsigt fra Provstlundstien gennem bebyggelsen mod Provstlund Skov. Af hensyn til skovområderne nord og øst for området, er bebyggelsen trukket tilbage, så arealerne op mod skoven ligger ubebyggede.

En større del af friarealerne udlægges som naturarealer med lavt plejeniveau.

 

Bebyggelsen

Inden for lokalplanområdet vil der blive mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager.

Åben-lav bebyggelse kan opføres på kompaktgrunde, som er grunde i størrelsen 550 m² til 699 m² og "traditionelle" grunde, som er min. 700 m².

Det er ikke fastlagt, hvor der skal være henholdsvis tæt-lav og åben-lav bebyggelse, men det er hensigten, at lokalplanområdet skal opnå en ensartethed ved at bebyggelse og grundstørrelser omkring en boligvej har samme karakter. Det er derfor fastlagt at bebyggelse omkring en boligvej skal være enten tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse på kompaktgrunde eller åben-lav bebyggelse på traditionelle grunde.

I åben-lav områder kan der på grunde over 900 m² opføres tæt-lav boligbebyggelse, dog alene i form af fritliggende dobbelthuse. Dobbelthuse skal i udseende fremtræde som en åben-lav bolig.

Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter.

Med udgangspunkt i lokalplanområdets naturskønne beliggenhed og sammenhængen med det øvrige Provstlundområde, er det et ønske at bebyggelsens facader ikke fremtræder med signalfarver. Tagbeklædning skal udføres i ikke-reflekterende materiale.

Trafik

Lokalplanområdet (og øvrige etaper) vejbetjenes fra Provstlund Skovvej. I nabo-lokalplan 4-2011 er der reserveret areal til forlængelse af vejen. Provstlund Skovvej forlænges med samme vejprofil som den eksisterende del af vejen, hvilket vil sige med en udlægsbredde på min. 14,5 m med 6 m kørebane og 1,5 m sti samt rabatter.

Provstlund Skovvej er facadeløs; der må derfor ikke være direkte vejadgang dertil. Vejadgang skal ske til boligvejene, der udlægges i min. 8 m bredde.

Der udlægges stier i området for at udbygge det allerede velfungerende stisystem i området med Provstlundstien, som den gennemgående sti fra Lund til Provstlund Skov.

 

Beplantning og ubebyggede arealer

For at understøtte områdets beliggenhed mellem eksisterende bebyggede områder og de store skovarealer og for at højne den landskabelige oplevelse, udlægges en stor del af de grønne områder som naturgræsarealer med lavt plejeniveau, dvs. arealer der slås max. 1 gang årligt. I disse arealer kan der vokse vilde blomster og der kan plantes mindre grupper af hjemmehørende, løvfældende buske og træer. I naturarealerne findes der allerede en beplantet høj, som bevares i planen, og som tilfører området en grøn struktur og højner de grønne oplevelsesmuligheder. Den eksisterende beplantning må udtyndes og suppleres med hjemmehørende træer, der eventuelt opstammes.

Regnvandsanlægget anlægges delvist uden for lokalplanområdet i områdets naturlige lavning.

Øvrige fælles friarealer omkring boligvejene udlægges i græs med et højere plejeniveau. Også her kan der plantes mindre grupper af hjemmehørende, løvfældende buske og træer og der kan etableres lege- og opholdspladser.

Hegn i skel må alene udføres som levende hegn i bøg. Mod vej, sti og fællesarealer skal hegnet plantes på egen grund.

Området set fra Provstlund Skovvej. Der er reserveret areal, så Provstlund Skovvej kan forlænges og vejforsyne lokalplanområdet.

 

Eksempel på naturareal.

Dispositionsplan for område nord for Provstlundstien. Den røde, stiplede linje markerer området indeholdt i nærværende lokalplan.