Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser

Lokalplanområdets placering i Horsens Kommune

Baggrund

Grundejeren har bedt om at få udarbejdet en lokalplan for området beliggende nord for Provstlundstien. Området blev med kommuneplantillæg nr. 7 i 2015 inddraget som byudviklingsområde, for at imødekomme behovet for nye boliger i Lund. Nærværende lokalplan er udarbejdet i samarbejde med grundejerens rådgiver, Land og Plan A/S.

Formål

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendes til boligformål, som åben-lav og tæt-lav bebyggelse, at sikre at bebyggelsen tilpasses landskabet gennem bebyggelsesplan, materialeholdning og terræntilpasning, at de udlagte regnvandsrelaterede arealer skal indpasses i området som en del af de rekreative elementer samt at overføre området til byzone.