Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

 

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

 

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

 

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

 

  • Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder arealforbrug
  • Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)
  • Støj og vibrationer fra trafik og virksomheder ud over vejledende grænseværdier
  • Lugt-, støj- eller støvgener fra eksisterende eller nye virksomheder
  • Planlægningszoner for støj
  • Trafikbelastning (kapacitet)
  • Nedbør, i forhold til klima
  • Skovbyggelinjer
  • Særligt værdifulde landskaber
  • Museets bemærkning

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder arealforbrug

Lokalplanområdet er i overensstemmelse med kommuneplanrammens afgrænsning, og tætheden i forslagets udstykningsplan vurderes, at være tilstrækkelig tæt i forhold til arealforbruget. Områdets regnvandsbassin udelades af beregningen og der henvises i øvrigt til at området kan udnyttes til både åben- og tæt-lav.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Området skal indarbejdes i spildevandsplanen ved et tillæg.

Bygherre skal lave en vandhåndteringsplan, hvor der undersøges om regnvandet kan nedsives indenfor området eller om regnvandet skal udledes til Hansted Å samt hvor bassiner eller nedsivningsløsninger placeres samt hvordan regnvandet løber og samler sig i skybrudssituationer. Ved udledning til Hansted Å skal regnvandet renses og reduceres til naturlig afstrømning (0,7 l/s pr. red. ha.) eller hvad der er kapacitet til i Hansted Å uden at udledningen forårsager erosion eller oversvømmelser. Forsinkelse skal ske i et vådt regnvandsbassin. Der skal i lokalplanen sikres plads til håndteringen af regnvandet i bassiner eller nedsivningsløsninger.

Støj og vibrationer fra trafik og virksomheder ud over vejledende grænseværdier

Lugt-, støj- eller støvgener fra eksisterende eller nye virksomheder

Planlægningszoner for støj

I henhold til støjrapport fra Østjysk Flugtskydnings Center på Kærgårdsvej 14, 8700 Horsens, kan der forekomme støj op til 60 dB(A) i den sydligste del af området og op til 55 dB(A) i den øvrige del af området.

Skydebanens miljøgodkendelse indeholder vilkår om skydetider, der begrænser den eventuelle støjs omfang. Der kan skydes op til 3 hverdage om ugen (inkl. lørdag kl. 10-14) heraf kun én ugentlig aften i perioden april-juni samt august. Der skydes ikke i juli måned. Der kan desuden årligt afholdes op til 6 weekendstævner på skydebanen.

Miljøpåvirkningen fra skydebanen vurderes at ligge inden for rammen af miljøgodkendelsen.

Trafikbelastning (kapacitet)

Trafikbelastning

Den samlede trafikbelastning fra boligerne tilsluttet Provstlund Skovvej vurderes at medføre en årsdøgnstrafik på mellem 500 og 750 køretøjer i begge retninger tilsammen, idet der p.t. er ca. 33 boligenheder der er tilsluttet og med en forventet yderligere trafikbelastning fra ca. 138 boligenheder. Spidstimetrafikken vurderes til at være i størrelsesorden 75 – 110 køretøjer i begge retninger tilsammen.

Kapacitetsberegninger

Der er ikke udført kapacitetsberegninger, idet trafikbelastningen vurderes lav og uden nævneværdig betydning for trafikafviklingen på Provstlund Allé. Det må dog forventes kødannelse på visse tidspunkter i rundkørslen ved Silkeborgvej/Ny Silkeborgvej/Provstlund Allé når boligområdet er udbygget, og butik/restaurant er opført med tilslutning til Provstlund Allé.

Nedbør, i forhold til klima

Store terrænforskelle og ingen blue spots i området betyder, at der er gode muligheder for at indrette området til at undgå fremtidige oversvømmelser. Det naturlige terræn giver gode muligheder for at vandet kan strømme af overfladisk inde i og ud af området. Udvikler af området skal sørge for at anlægge og tilpasse vejanlæggene til de naturlige lavninger og strømrender. Der skal særligt henledes opmærksomhed på, at man ikke skaber nye blue spot, men optimerer hurtig afstrømning på terræn – særligt i de nedstrømsliggende områder, hvor der kommer meget vand, og særligt i den nordøstlige del hvortil oplandet er størst. Terrænet skråner overvejende mod nord. Den centrale og østlige del af området bør afvandes mod nordøst, mens den vestlige del af området bør afvande mod vest og nord. Området er desuden vurderet nedsivningsegnet til regnvand og dette skal udnyttes til at lave lokal afledning af regnvand (LAR).

Skovbyggelinjer

Omkring skovene mod nord og øst er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Særligt værdifulde landskaber

Lokalplanområdet er beliggende inden for et bevaringsværdigt landskab i forbindelse med Hansted Ådal. Ådalen er det identitetsskabende landskabstræk i området. Det er vurderet at udlægget ikke vil påvirke ådalen væsentligt og heller ikke oplevelsen af landskabet, da området ligger bag eksisterende fredskov nord for og en forhøjning i terrænet øst for udlægget. Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil være synlig fra ådalen og heller ikke fra den modsatte side af ådalen. Bebyggelsen ligger i tilknytning til et boligområde, som er under udbygning.

Museets bemærkning

På selve arealet er der ikke registeret kendte fortidsminder, men på baggrund af de syd for arealet registrerede væsentlige fortidsminder er det Horsens Museums vurdering, at der på hele arealet vil være risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder beskyttet efter museumslovens kapitel 8.

Særligt er der mange spor efter aktiviteter i bondestenalderen, og hulbæltet kræver også opmærksomhed – anlæggets kontekst mangler i forhold til, hvad det har forsvaret og/eller beskyttet. Horsens Museum vil meget anbefale, at der foretages arkæologisk forundersøgelse forud for et eventuelt anlægsarbejde på arealet

 

Konklusion:

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.