Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdet er udlagt til byvækstområde i tillæg 7 til kommuneplan 2013 og er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.07.B.17. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.

Tillæg 7 beskriver at lokalplanområdet er beliggende inden for et bevaringsværdigt landskab i forbindelse med Hansted Ådal. Ådalen er det identitetsskabende landskabstræk i området. Det er vurderet i tillæg nr. 7, at udlægget ikke vil påvirke ådalen væsentligt og heller ikke oplevelsen af landskabet, da området ligger bag eksisterende fredskov nord for og en forhøjning i terrænet øst for udlægget. Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil være synlig fra ådalen og heller ikke fra den modsatte side af ådalen. Bebyggelsen ligger i tilknytning til et boligområde, som er under udbygning. Derudover beskriver tillæg 7 at lokalplanområdet ligger inden for det store område med geologiske bevaringsværdier (det Midtjyske Søhøjland), som dækker størstedelen af Horsens Kommune.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.