Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Lund Skole og distrikt for daginstitutionen Lund Børnehus.


Trafikplanlægning

Tilkørslen til området sker via Provstlund Skovvej, som det er planlagt i lokalplan 4-2011.


Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

 

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger uden for spildevandsplanen, og der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen.

Efter ønske fra bygherre planlægges lokalplanområdet til spildevandskloak (sanitært spildevand) uden mulighed for afledning af overfladevand/regnvand til spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet nedsives inden for lokalplanområdet.

Der skal søges om tilladelse til nedsivning ved Horsens Kommune.

Bygherre har ansvar for at undersøge mulighederne for nedsivning inden for lokalplanområdet. Regnvandshåndteringen kan foregå som nedsivning inden for den enkelte matrikel, en fælles nedsivningsløsning eller en kombination deraf. Bygherre etablerer et fælles nedsivningssystem i forbindelse med byggemodningen.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

 

Varmeforsyning

Lokalplanområdet skal varmeforsynes med fjernvarme. Der udarbejdes et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

 

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Lund Vandværk.

 

Regnvand

I forbindelse med nedsivning af regnvand i fællesanlæg, er det hensigten, at der skal oprettes et regnvandslaug til varetagelse af driften og vedligeholdelsen af anlæggene.

Bygherre skal udpege den mest kritiske flaskehals i skybrudsløsningen og levere en ”worst case beregning” i henhold til rummelighed og afstrømningsevne. Beregningerne skal demonstrere at skybrudssystemet kan håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 100 år (T=100).