Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen erstatter delområder 2 og 3 samt en mindre del af delområde 5 i lokalplan 9-2007. Delområderne 2 og 3, var i lokalplan 9-2007 udlagt til hhv. etage- og punkthuse. Delområde 5 er grønt fællesareal.

Grundejeren ønsker at ændre anvendelsen for boligområderne til åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse. Der er derfor udarbejdet en ny lokalplan for at muliggøre dette. Den nye lokalplan viderefører i al væsentlighed indholdet i 9-2007 hvad angår formål med lokalplanen, bestemmelser om udformning af bebyggelse, grønne områder, grundejerforening mv.

Formål med lokalplanen

- er at

fastlægge rammerne for områdets anvendelse
sikre mulighed for en varieret bebyggelse opført i kvalitetsbetonet arkitektur
fastlægge retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning og placering.

Området set fra syd