Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 fastlægge rammerne for områdets anvendelse.

1.2 sikre mulighed for en varieret bebyggelse opført i kvalitetsbetonet arkitektur.

1.3 fastlægge retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning og placering.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matrikel 4o, Ørnstrup by, Torsted og alle parceller, der udstykkes herfra.

3.1O mrådet opdeles i 3 delområder som angivet på kortbilag 2.

For delområde 1 gælder

3.2.1 Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse

For delområde 2 gælder

3.3.1 området må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

For delområde 3 gælder

3.4.1 området må anvendes til rekreativt formål.

4.1 Ejendomme til åben-lav boligbebyggelse skal have en grundstørrelse på min. 900 m2. 

4.2 Ejendomme til tæt-lav boligbebyggelse skal have en grundstørrelse på min. 300 m2.

5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Overmarksvej.

5.2 Vejene skal indrettes som stillevejsområde (30 km zone).

5.3 Veje og stier udlægges og anlægges i princippet som vist i bilag 3 og 5.

5.4 Stier udlægges i min. 4 m bredde og befæstes i 2 m bredde med stenmel eller lignende.

5.5 Hvor veje ender blindt, skal der etableres vendeplads for lastbiler.

6.1 Der anlægges min. 2 p-pladser pr bolig i åben-lavt byggeri og i tæt-lavt byggeri med individuel parkering. Til andre former for boliger anlægges min. 1½ p-plads pr bolig.

7.1 Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning.

8.1 I områder til åben/lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten pr. ejendom ikke overstige 30.

8.2 I områder til tæt/lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40.

8.3 Der pålægges en byggelinje på 2,5 meter fra vejskel langs vejene inden for lokalplanområdet.

8.4 På ejendomme til åben-lav må garager/carport/udhuse og lignende ikke opføres nærmere skel end 1 m til skel mod sti og fællesarealer samt til naboskel, medmindre de sammenbygges med tilsvarende bygning på nabogrunden.

8.5 Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknisk Forvaltning.

9.1 Facader skal fremstå i tegl, evt. med pudsede eller vandskurede overflader. Mindre partier kan beklædes med træ, zink eller kobber. Til udvendige bygningssider skal vælges dæmpede farver. Der må ikke anvendes signalfarver eller meget klare farver.

9.2 Der må ikke bruges blanke og reflekterende tagmaterialer. Tagmaterialer må ikke have et glanstal på over 30.

9.3 Bygninger i 2 etager må ikke have en taghældning på over 15 gr.

9.4 Der må ikke opsættes paraboler eller lignende, der er synlige fra omgivelserne.

9.5 Hvis der anvendes alternative energiformer, som indebærer synlige installationer, skal det indarbejdes i arkitekturen.

10.1 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men skal afgrænses af klippede hække eller anden beplantning. Langs veje og fællesarealer skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel.

10.2 Der skal plantes vejtræer i den ene vejside i princippet som det fremgår af Illustrationsplanerne. Beplantningsplan skal godkendes af Teknik & Miljø.

10.3 Inden overdragelse til grundejerforeningen udlægges fælles friarealer som græseng eller i græs med spredte grupper af træer og buske efter en overordnet plan, der skal godkendes af Teknik & Miljø.

11.1 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet til den grundejerforening, der er oprettet for området, der er dækket af lokalplan 9-2007.

11.2 Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger.

11.3 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. Arealerne overdrages med skøde til grundejerforeningen, som skal forestå drift og vedligeholdelse af disse. Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget.

11.4 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet.

11.5 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.Byrådet vil sikre sig, at det i vedtægterne fremgår, at brug af sprøjtemidler indenfor området ikke er tilladt af hensyn til Bækkelund Vandværks vandindingsområde

12.1 Lokalplan 9-2007 ophæves for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

13.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

13.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

13.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.