Øvrig planlægning

Natura 2000-planer

Lokalplanens realisering får ingen indflydelse på Natura 2000-områder.

 

Grundvand

Lokalplanområdet ligger indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser. Anvendelsen til boligformål vurderes at være uproblematisk i relation til grundvandsbeskyttelse.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området skal seperatkloakeres i henhold til gældende spildevandsplan (oplandsområde A409) og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Der er anlagt bassin til forsinkelse af regnvand. Bassinet er anlagt langs sydsiden af den østvest-gående sti, der løber langs boligområdets afgrænsning mod mosen. Bassinet er udformet som en bred grøft, hvor der vil være et lille vandløb i bunden og små søer på de laveste steder. Bassinet afvander til et bassin umiddelbart udenfor dette lokalplanområde (men indenfor lokalplanområdet for lp 9-2009). Det skal dokumenteres, at forsinkelses basinnerne er tilstrækkelige.

TEKNISKE FORHOLD

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.

Renovation

Der henvises til gældende affaldsregulativ for Horsens Kommune.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Områdeklassificering

Lokalplanområdet er ikke beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har generelt ikke givet anledning til diffus forurening.

Udtalelse jf. § 72b

I henhold til jordforureningsloven skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm's jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning før en ejer eller bruger af et areal ændrer anvendelsen af arealet til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren på det af arbejdet berørte areal sikre, enten at det øverste 50 cm's jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.