Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund:

Biogasbranchen er under stadig forandring, derfor ønskes der mulighed for at udvide anlægget. En udvidelse vil give mulighed for at udvide anlæggets reaktortanke således der bliver en længere opholdstid for biomassen i anlægget. Dette vil sikre en højere biogasproduktion på den biomasse, der allerede håndteres i biogasanlægget.

 

Horsens Bioenergi ApS anmeldte udvidelse af det eksisterende biogasanlæg til Horsens Kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På grundlag af ansøgning fra Horsens Bioenergi besluttede Horsens Kommune, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan og afholdte herefter en forudgående offentlighed omkring projektet.

Lokalplanen fastlægger rammerne for det etablerede biogasanlæg samt udvidelsen.

Lokalplanens formål er at sikre, at det eksisterende biogasanlæg kan udvides med anlægskomponenter, herunder reaktortanke, skorstene m.v. i lokalplanområdet, sådan husdyrgødning fra lokalområdet og organiske restprodukter fra fødevareindustrier kan udnyttes til produktion af methan - neutral biogas. Lokalplanens formål er desuden at sikre mulighed for at fremtidige teknologier i forlængelse af biogas kan rummes. Fremtidige teknologier kan f.eks. være Power to X (P2X). P2X handler om at omdanne overskydende elektricitet til lagringsbare energiformer. I biogas sammenhæng kan det være, at den overskydende CO2 anvendes til at fremstille metanol. Metanolen kan anvendes i eksisterende forbrændingsmotorer og erstatte andre iblandingsbrændstoffer. En anden fremtidig teknologi kan være at anvende biogas som brændsel. Biogassen kan anvendes i tunge transporter, såfremt disse har en forbrændingsmotor hertil. På sigt vil biogassen forventelig kunne anvendes i biogasanlæggets egne lastbiler som brændstof. 

Samtidig vil lokalplanen ud fra trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige hensyn fastlægge forhold omkring vejadgang.

Biogasanlægget placeres i landzone i det åbne land. Biogasanlægget placeres samtidig nær landskaber, der i kommuneplanen er omfattet af landskabsudpegninger. Derfor fastlægger lokalplanen højder samt etablering af en afskærmende beplantning i forbindelse med udvidelse af anlægget, af hensyn til det omkringliggende landskab.