Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete bestemmelser for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger. Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre et multihus ved Husodde Strand. Multihuset skal understøtte aktiviteter langs kysten og på havet, som allerede sker i området i dag og erstatter midlertidigt opsatte containere til opbevaring af grej. Det nye Multihus skal udover opbevaring af grej også give mulighed for opbevaring af redningsbåd samt tilbyde sauna-, omklædnings- og toiletfaciliteter. 

Husodde Strand er de seneste år opgraderet med ny badebro og høfder til sikring af erosion af kysten. Udvidelsen har et rekreativt formål, så de mange borgere i Horsens Kommune har en attraktiv mulighed for at opleve og bruge kysten og vandet. 

De forstærkede høfder skal medvirke til, at sandet ikke forsvinder ud i fjorden. I takt med, at flere søger stranden især i sommerperioden, oplever også  to foreninger stigende medlemstal. SurfHorsens og vinterbadeklubben Aqua Vitus' supplerer sommerbadningen med aktiviteter over hele året og især i sensommer, vinter - og forårsperioden.

Intentionerne med multihuset er at skabe rammer omkring fritidsaktiviteter relateret til kysten og havet og for socialt samvær og velvære over hele året. Med en beliggenhed umiddelbart foran campingpladsens hovedbygning og i tilknytning til eksisterende vej og parkeringsarealer samt tæt på ny badebro og høfder kan multihuset  få den bedste funktionelle og kystnære placering på Husodde.

Senest er strandens parkeringsareal opgraderet med flere pladser og en  cykelsti fra Horsens skal give bløde trafikanter nemmere adgang til stranden. Husoddevej står også overfor en opgradering.

Luftfoto fra 2021 over lokalplanområdet.