Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Formålet med planlægningen er at udvikle et område mellem Alrøvej og Vårsøvej i Horsens til centerformål. Området består i dag af ældre erhvervsbygninger, der har været i anvendelse til både detailhandel samt værksteds- / lagerformål.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres 4 etages erhvervs- og finanshuse med butikker i stueetagen og med en højde på op til 20 meter. I den østligste del af grunden opføres andre erhvervshuse i i 2-3 etager i en højde mellem 12 og 15 meter, der kan anvendes til mindre handelsvirksomheder, erhverv, sportsfaciliteter eller lignende, der ikke har behov for synlighed fra de omkringliggende gader, men dog alligevel ønsker nærhed til bymidten.

Med bestemmelser i lokalplanen om anvendelse, placering, disponering og udformning skal projektet være med til at understøtte områdets kommende udvikling, som ligger meget centralt i forbindelse med og i forhold til blandt andet Høegh Guldbergs Gade omlægning mellem Ove Jensens Alle og "Hængslet" (Niels Gyldings Gade /Grønlandsvej/ Gammel Havn/Åkvarteret).

Kort over lokalplanområdet.