Tilladelser fra andre myndigheder

Servitutter

Der er på ejendommen tinglyst en tilstandsservitut fra 5. juni 1972. Servituttens punkt a, b, d, e og f beskriver forhold vedrørende udstykning, vejforhold, bebyggelse, virksomhedsdrift, beplantning mv., som er uforenelig med nærværende lokalplan. Servituttens punkt a, b, d, e og f ophæves i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan iht. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 16.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Ternevej kik mod syd

 

Internationale naturbeskyttelsesområder

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig habitatvurdering.

Habitatvurdering

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer) skal der forud for udarbejdelse af udkast til lokalplan foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at planen ikke medfører:

  • skade på de naturtyper, som området er udpeget for
  • skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
  • eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter

Natura 2000

Planområdet ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Planområdet er pt. en gammel landejendom nu omkranset af by, hvor vegetationen hyppigt bliver slået. Arealet vurderes ikke at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at planen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og planen vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, padder, odder og markfirben.

Der står flere gamle bøgetræer på arealet. Det kan ikke udelukkes, at træerne kan være yngleområde for flere arter af flagermus. Træerne bør forsøges bevaret. Der er flere store gamle træer i nærområdet. Arealet, som bebygges, vurderes derudover ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Nedrivning af bygninger – Flagermus

Som forberedelse til byggeprojektet nedrives de eksisterende bygninger og byggefeltet ryddes for flere af de tilstedeværende træer og buske. Flere arter af flagermus opholder sig i hulheder i træer eller på loftet i huse. Det kan ikke udelukkes, at det også kan være tilfældet på denne ejendom.

Horsens Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at hvis ejer på forhånd er klar over, at der er flagermus på loftet eller i træer som fældes, skal disse fjernes vha. en udslusning, inden arbejdet påbegyndes. Naturstyrelsen Søhøjlandet vil kunne rådgive om udslusning. Hvis der under arbejdet med nedrivningen eller fældningen opdages flagermus, skal Naturstyrelsen Søhøjlandet kontaktes. De kan hjælpe med at finde en løsning i form af udslusning eller dispensation.

Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen kan vedtages uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
  • medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder