Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens bærende ide, at skabe rammerne for et attraktivt boligområde ved at sikre de eksisterende landskabelige kvaliteter og understrege dem ved placeringen af den nye bebyggelse, grønne områder og placering af veje og stier.

Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 3. I delområderne er der lagt vægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg, adgang til grønne områder, samt bestemmelser om beplantning i skel.

Bebyggelsen

Bebyggelsen skal følge principperne, der vises på illustrationsplanen, se kortbilag 4. Samlede bebyggelsesenklaver afbrydes af grønne sammenhængende bælter, som sikrer fysiske og visuelle forbindelser gennem planområdet og til det omgivende landskab.

Parceller til åben-lav skal være mindst 800 m², mens parceller til tæt-lav skal være mindst 400 m².

Delområde 1 er udlagt til tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Området er delt i 5 enklaver. Ved tæt-lav boligbebyggelse vil de fungere som storparceller.

I delområde 2 må der opføres fritliggende parcelhuse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Indenfor disse områder kan der opføres tæt-lav bebyggelse, når det sker på baggrund af en bebyggelsesplan, der følger lokalplanens principper.

Delområde 3 er udlagt til regnvandsbassin og grønt friareal og skal friholdes for bebyggelse.

Mellem parcellerne er der åbne rekreative passager, som parcellerne grænser op til. Bebyggelsen skal opføres i naturligt terræn. Terrænreguleringer skal udformes som naturlige skråninger uden brug af støttemure og stensætninger.

Bebyggelsen skal opføres i afdæmpede farver - jordfarver, gråskala og hvid til facader samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn), til vinduer og døre.

Garager, carporte og udhuse, der opføres nærmere skel end 2,5 meter, skal opføres i skel eller mindst 1 meter derfra.

Grundstørrelser

For at sikre en rimelig arealudnyttelse og samtidig tilgodese de landskabelige forhold som beskrevet ovenfor, er områder med mulighed for tæt-lav bebyggelse placeret tættest på eksisterende bebyggelse, hvorimod de grunde der ligger i delområde 2 mod de grønne friarealer eller det åbne land, udlægges til åben-lav således at åbenheden i området bliver større tættest på de grønne områder og det åbne landskab.

Beplantning og ubebyggede arealer

Overgangen til det åbne land defineres af beskyttede udskiftningsdiger, der delvist indeholder hegnende beplantning. Området er karakteriseret af et åbent landskab med vid udsigt. For at bevare denne åbne grønne karakter, fastlægger lokalplanen bestemmelser om at der langs grundenes skel mod landskabet/diget/grønne områder kun må etableres levende beplantning eller udlægges med græs.

Det er intentionen, at bevare kig til det omgivende landskab og bebyggelsens indre rekreative elementer.

Dette gøres ved, at de grønne kiler udlægges med græs og ikke beplantes med eksempelvis buske og træer. Langs veje skal hække plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj, så der fastholdes en åbenhed i udstykningen.

Der udlægges fælles friareal, delområde 3, som en grøn kile centralt i udstykningen, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. I kilen gives der mulighed for placering af et regnvandsbassin. Bassinet skal udformes med en landskabelig bearbejdning med et permanent vandspejl.

De eksisterende vejtræer langs Kirkevej kan bevares. Alternativt skal der genplantes opstammede træer i det nye vejprofil. Der skal plantes opstammede vejtræer langs adgangsvejen i begge vejsider, som det fremgår af kortbilag 4.

Veje og stier

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Kirkevej. I lokalplanområdets tværgående grønne bånd skal der etableres en stiforbindelse i princippet som vist på illustrationsplanen. I forbindelse med anlæg af grønne gennemgående bånd i bebyggelsen skal der etableres en offentlig sti, som i fremtiden kan fortsættes mod nord udenfor lokalplanområdet . I helhedplanen for Gedved er der skitseret en reetablering af Gedved sø, og en stiforbindelse hertil. Lokalplanen understøtter helhedsplanen.

Ved åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. Ved tæt/lav skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Kanter og rabatter langs de sekundære veje udføres i græs og græsarmering, så den grønne karakter bevares i området.

Områdets udnyttelse

Området er ca. 19 ha og der forventes mulighed for ca. 150 boliger indenfor området, svarende til ca. 8 boliger pr. ha.

Drikkevandsinteresser

Gedved by er beliggende umiddelbart udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. En del af lokalplanområdet ligger i kanten af et område, der er udpeget til OSD -Område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet ligger indenfor Hovedgård OSD, særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandsressourcen er nitratfølsom.

I Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse vurderes det at en udnyttelse af lokalplanområdet til boliger vil have en ubetydelig påvirkning af den tilgængelige grundvandsressource. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikre tekniske tiltag og en indretning af området, som sikrer grundvandsressourcen.

Naturforhold og beskyttelse

Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af beskyttede sten -og jorddiger. Digerne er beskyttede efter museumsloven og skal bevares.

Midt i lokalplanområdets østlige del løber et vandløb. Bebyggelses og anlæg skal holde minimum 9 meters afstand til vandløbet. Vandløbet indgår i en grøn kile. Vandløbet må ikke indgå i et regnvandsbassin.

Området er udlagt til værdifuldt landbrugsområde. Nord for lokalplanområdet ligger der en svineproduktion med dyrehold.