Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur.

Gedved er en kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som sikre at der er overensstemmelse mellem denne lokalplan og kommuneplanens retningslinjer for byvækst (planlagt byzone).

Lokalplanområdet er med tillæg 7 til kommuneplan 2013 også udlagt som et rammeområde til boligformål med rammenummer GE.1.B.15. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.

Det er en forudsætning for lokalplanen at tillæg 7 til Kommuneplan 2013 vedtages.