Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens mulige påvirkning af de parametre, der indgik i i forbindelse med miljøvurderingen af Kommuneplantillæg nr. 7, der udlægger lokalplanområdet til fremtidig byvækst: Grundvand, landskab, kulturarv og befolkning og sundhed. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplantillægget og vil ikke medføre væsentligt ændret indvirkning på disse forhold.

Lokalplanområdet ligger indenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og den nordøstlige del endvidere indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)

Lokalplanen sikre gennem disponeringen af området, bestemmelser mht. befæstelse og opsamling af regnvand mv, samt information om brug af pesticider og placering af potentielle forureningskilder, at lokalplanen ikke vil påvirke grundvandet væsentligt.
Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.