Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

1.1 fastlægge rammerne for anvendelse af området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

1.2 fastlægge den trafikale adgang til området

1.3 fastlægge retningslinjer for beplantning af ubebyggede arealer

1.4 sikre at eksisterende digestruktur bevares

1.5 bebyggelsen skal tilpasse sig terræn og landskab gennem udformning og forløb af veje og terræntilpasning

1.6 de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer indpasses

i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer

1.7 overføre området til byzone

1.8 fastlægge bestemmelser, der sikrer grundvandet mod forurening fra miljøfremmede stoffer

Redegørelse

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse, så udstykning og bebyggelse følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 2 og 3. De enkelte områders karakter og kvalitet fastlægges ved vejudlæg, samt udstyknings, beplantnings - og bygningsregulerende bestemmelser. Det er også lokalplanens formål, at fortsætte og styrke den eksisterende bystruktur og sikre de eksisterende landskabelig kvaliteter.
I alle delområder er der lagt hovedvægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg med grøn karakter, adgang til fælles grønne områder og bestemmelser om beplantning i skel. I lokalplanområdet er der særlige forhold omkring den nære beliggehed til diget og eksisterende bebyggelse. Der skal holdes en afstand til diget, så det bevares. Der er lagt vægt på at overgangen til eksisterende bebyggelse sker med hensyn til naboer.
Lokalplanen skal sikre at eksisterende landskabstræk som diger, levende hegn, vandløb og udsigten til marklandskabet, danner grundlag for boligområdets overordnede struktur.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr.12a, 12f og 12g Gedved By, Tolstrup. Lokalplanafgrænsningen fremgår af kortbilag 1.

2.2 Området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.

2.3 Området opdeles i delområderne 1,2 og 3 jvf. kortbilag 2.

Redegørelse

Ingen

3.1 Delområde 1 må anvendes til tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse.

3.2 Delområde 2 må anvendes til åben- lav boligbebyggelse. Indenfor disse områder kan der opføres tæt-lav bebyggelse, når det sker på baggrund af en bebyggelsesplan, der følger lokalplanens principper.

3.3 Delområde 3 må anvendes til grønne arealer, vandløb og regnvandsbassiner.

3.4 Der er offentlig adgang til områdets sekundære veje (boligveje) og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

3.5 Det er en forudsætning for udnyttelsen af delområde 1 og 2, at de eksisterende landbrugsbygninger er fjernet og arealet er reetableret.

For delområde 1 gælder

3.6.1Delområde 1 må anvendes til tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse.

3.6.2 Det er en forudsætning for udnyttelsen af delområde 1 og 2, at de eksisterende landbrugsbygninger er fjernet og arealet er reetableret.

For delområde 2 gælder

3.7.1 Delområde 2 må anvendes til åben- lav boligbebyggelse. Indenfor disse områder kan der opføres tæt-lav bebyggelse, når det sker på baggrund af en bebyggelsesplan, der følger lokalplanens principper.

3.7.2 Det er en forudsætning for udnyttelsen af delområde 1 og 2, at de eksisterende landbrugsbygninger er fjernet og arealet er reetableret.

For delområde 3 gælder

3.8.1Delområde 3 må anvendes til grønne arealer, vandløb og regnvandsbassiner.

Redegørelse

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse, så udstykning og bebyggelse følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området.

4.1 Området må kun udstykkes i princippet som vist på kortbilag 3 og 4. Indenfor delområde 2 må der alternativt etableres tæt-lav bebyggelse.

4.2 For åben-lav bebyggelse er den gennemsnitlige grundstørrelse 900 m².

4.3 For tæt-lav bebyggelse er mindste grundstørrelse, excl. andel af fællesareal, 400m².

4.4 Den resterende del af lokalplanområdet, der ikke udstykkes til parceller som vist på kortbilag 3- Fremtidige forhold overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges.

For delområde 2 gælder

4.5.1Området må kun udstykkes i princippet som vist på kortbilag 3 og 4. Indenfor delområde 2 må der alternativt etableres tæt-lav bebyggelse.

Redegørelse

For at sikre en rimelig arealudnyttelse og samtidig tilgodese de landskabelige forhold som beskrevet ovenfor, skal det tilstræbes at grundstørrelserne ligger mellem 800 - 1200 m2 for åben-lav bebyggelse. Ved udstykning til åben-lav bebyggelse skal grundstørrelserne på de grunde der ligger indenfor delområde 1 tilstræbes de 800-900 m 2, hvorimod de grunde der ligger i delområde 2 mod de grønne friarealer eller delområdets øvrige afgrænsning, kan tilstræbes større m 2, således at grundene bliver større jo tættere de er på de grønne områder og det åbne landskab.

For at sikre en rimelig arealudnyttelse og samtidig tilgodese de landskabelige forhold som beskrevet ovenfor, skal det tilstræbes at grundstørrelserne ligger mellem 800 - 1200 m2 for åben-lav bebyggelse. Ved udstykning til åben-lav bebyggelse skal grundstørrelserne på de grunde der ligger indenfor delområde 1 tilstræbes de 800-900 m 2, hvorimod de grunde der ligger i delområde 2 mod de grønne friarealer eller delområdets øvrige afgrænsning, kan tilstræbes større m 2, således at grundene bliver større jo tættere de er på de grønne områder og det åbne landskab.

5.1Området vejbetjenes fra Kirkevej med overkørsel i princippet som vist på kortbilag 3- Fremtidige forhold. Der skal sikres oversigtforhold efter gældende vejregler.

5.2 Der skal i forbindelse med etablering af tilslutning af adgangsvejen til Kirkevej sikres areal til etablering af en helle på Kirkevej.

5.3 Veje og stier udlægges og anlægges i princippet som vist i bilag 3 og 4.

5.4 Adgangsvejen udlægges i 12-15 meters bredde med græsrabat og fællessti i begge sider.

5.5 Sekundære veje (Boligvejene) udformes som stilleveje og udlægges i min. 8 meters bredde med en kørebanebredde på 5,5 meter og anlægges med græsrabat i begge sider.

5.6 Stier anlægges med et udlæg på 5 meter med en stibanebredde på 2 meter. Stier skal anlægges med fast velægning, som for eksempel asfalt eller betonsten.

5.7 Hvor veje ender blindt, skal der etableres vendeplads for lastbiler.

5.8 Områdets veje og stier skal overtages af områdets grundejerforening som private fællesveje.

5.9 Veje skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.

5.10 Vej - og stibelysning skal udføres i overenstemmelse med Horsens Kommunes designmanual.

Redegørelse

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Kirkevej. I forbindelse med byggemodning af området vil der blive sikret en sikker skolevej til Gedved Skole, som ligger lige syd for lokalplanområdet.

6.1 Ved åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. Ved tæt/lav skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig.

6.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både og lignende.

Parkeringsforhold

Bestemmelsen følger parkeringsnormen i kommuneplanen.

7.1Der skal i lokalplanområdet være kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne.

7.2Området forsynes med vand fra Gedved Vandværk.

7.3 Området skal tilsluttes det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø.

7.4 Der udføres seperat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der udformes efter nærmere anvisning fra Teknik og Miljø.

7.5 Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af bly, zink, kobber og tagpap.

7.6 Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, kan nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

7.7 Området separatkloakeres, således at alt sanitært spildevand ledes ud af området.

7.8 Der skal etableres belysning af veje og stier i overensstemmelse med Horsens Kommunes belysningsplan.

7.9 Der kan ikke etableres husstandsvindmøller i lokalplanområdet.

7.10 El-ledninger skal fremføres som jordkabler.

7.11 Der skal i området sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsenet.

Redegørelse

Ingen

8.1 Bebyggelsen skal følge intentionerne, der er vist på illustrationsplanen, kortbilag 4, og beskrevet i redegørelsen. Den omtrentlige størrelse på boligområderne fremgår af kortbilag 3.


8.2 For åben-lav bebyggelse gælder en maksimal bebyggelsesprocent efter bygningsreglementet. Bebyggelsen må opføres i 2 etager.

8.3 Garager, carporte, udhuse og lignende skal holdes min. 1 m fra naboskel samt skel mod grønne friarealer.

8.4 Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 1 meter skal godkendes af Teknik og Miljø.

8.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel.

8.6 Der skal sikres en afstand på minimum 5 meter til digerne fra bebyggelse og anlæg, så strukturen bevares.

8.7 Langs veje placeres en byggelinje på 2,5 fra vejskel.

For delområde 3 gælder

Delområde 3 er udlagt til regnvandsbassin og grønt friareal og skal friholdes for bebyggelse.

Redegørelse

Bebyggelsen skal følge principperne, der vises på illustrationsplanen, se kortbilag 4. Samlede bebyggelsesenklaver afbrydes af grønne sammenhængende bælter, som sikre fysiske og visuelle forbindelser gennem planområdet og til det omgivende landskab.
Parceller til åben-lav skal være mindst 800 m², mens parceller til tæt-lav skal være mindst 400 m².
Delområde 1 er udlagt til tæt-lav og eller åben-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meterOmrådet er delt i 5 enklaver. Ved tæt-lav boligbebyggelse vil de fungere som storparceller.
I delområde 2 må der opføres fritliggende parcelhuse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Indenfor disse områder kan der opføres tæt-lav bebyggelse, når det sker på baggrund af en bebyggelsesplan, der følger lokalplanens principper.
Delområde 3 er udlagt til regnvandsbassin og grønt friareal og skal friholdes for bebyggelse.
Mellem parcellerne er der åbne rekreative passager, som parcellerne grænser op til. Bebyggelsen skal opføres i naturligt terræn. Terrænreguleringer skal udformes som naturlige skråninger uden brug af støttemure og stensætninger.

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade.

9.2 Der kan udelukkende anvendes afdæmpede farver - jordfarver, gråskala og hvid til facader samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn), til vinduer og døre.

9.3 Der må ikke opsættes paraboler eller lignende, der er synlige fra omgivelserne.

Redegørelse

Bebyggelsen skal opføres i afdæmpede farver - jordfarver, gråskala og hvid til facader samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn), til vinduer og døre så der opnås en sammenhængende helhed i udstykningen og stærke signalfarver undgåes.

10.1 Der skal udlægges grønne fællesarealer i princippet som vist på bilag 3 og 4.

10.2 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men kan i naboskel afgrænses af klippede hække eller anden levende beplantning. Langs veje, skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj.

10.3 De eksisterende træer langs Kirkevej kan bevares. Alternativt skal der genplantes opstammede træer i det nye profil.

10.4 Der skal plantes opstammede vejtræer langs primærvejen i begge vejsider i princippet som det fremgår af illustrationsplanen. Beplantningsplan skal godkendes af Teknik & Miljø.

10.5 Det levende hegn, der i dag findes i tilknytning til digerne, skal bevares.

10.6 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- o,5 meter i forhold til det oprindelige terræn og ikke nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg.

10.7 Der kan anlægges de for området nødvendige regnvandsbassiner. Disse skal dog primært placeres som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold.

10.8 Regnvandsbassiner anlægges med permanent vandspejl og skråningsanlæg på min. 1 på 8. Regnvandsbassiner må ikke indhegnes, men skal fremstå som naturlige vandhuller med beplantning.

10.9 Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.


10.10Der må ikke opstilles tanke til opbevaring af olie, diesel, benzin eller lign.

Redegørelse

Det oprindelige terrræn skal så vidt muligt bevares.
Overgangen til det åbne land defineres af beskyttede udskiftningdiger, der delvist indeholder hegnende beplantning. Området er karakteriseret af et åbent landskab med vid udsigt. For at bevare denne åbne grønne karakter, fastlægger lokalplanen bestemmelser om at der langs skel mod landskabet kun må etableres levende beplantning eller udlægges som græs.
Det er intentionen, at bevare kig til det omgivende landskab og bebyggelsens indre rekreative elementer.
Langs veje skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj så der fastholdes visuelle forbindelser.
Der udlægges fælles friareal, som en grøn kile central i udstykningen, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. I kilen gives der mulighed for placering af et regnvandsbassin. Bassinet skal udformes med en landskabelig bearbejdning.
De eksisterende vejtræer langs Kirkevej kan bevares. Alternativt skal der genplantes opstammede træer i det nye vejprofil. Der skal plantes vejtræer i den ene vejside, som det fremgår af illustrationsplanen.

11.1 Ny boligbebyggelse må ikke tages i brug før det er tilsluttet den kollektive fjernvarmeforsyning, offentlig kloak og renseanlæg.

Redegørelse

Ingen

12.1 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.

12.2 Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes for så vidt angår udgiftsfordelinger.

12.3 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.4 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.5 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet. Byrådet vil sikre sig, at det i vedtægterne fremgår, at brug af sprøjtemidler indenfor området bør undgås, på grund af drikkevandsinteresserne i området.

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Redegørelse.

På matrikelnumrene indenfor lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter. De servitutter, der er tinglyst på matrikler i lokalplanområdet, er gennemgået. Her nævnes dem, der kan have betydning for lokalplanen.

Deklaration lyst 21.6 1961 Vedrørende kloakledning med brønde

Deklaration lyst 2.7.82 Vedrørende kabelanlæg matr.nr. 12a Gedved By, Tolstrup

Deklaration lyst 17.8.89 vedrørende kloak og brønde

Tinglyst rids 29.11.1994 Matr.nr. 12a Gedved By, Tolstrup vedrørende jordkabler.

Ingen bestemmelser.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven