Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

I helhedplanen for Gedved er der skitseret en reetablering af Gedved sø, og en stiforbindelse hertil. I forbindelse med anlæg af grønne gennemgående bånd i lokalplanen skal der etableres en offentlig sti, som i fremtiden kan fortsættes mod nord udenfor lokalplanområdet .

Der etableres en primær lokalvej fra Kirkevej ind i lokalplanområdet og sekundære veje herfra til de enkelte parceller.

Vandplaner

Grundvand

Naturstyrelsen offentliggjorde den 30. oktober 2014 de endelige vandplaner som gælder for perioden 2009-2015. Horsens Kommune er omfattet af 2 statslige vandplaner, henholdsvis Vandplanen for Horsens Fjord og Vandplanen for Randers Fjord. Lokalplanområdet ligger indenfor det område, som Vandplanen for Horsens Fjord dækker.

I vandplanerne har staten fastlagt et miljømål som samtlige grundvandsforekomster skal kunne opfylde. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er udpeget en regional grundvandsforekomst og som i dag har miljømålsopfyldelse. Kommunens vandhandleplan skal derfor ikke indeholde særlige indsatser i forhold til grundvandet. Vandplanerne er til gengæld udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den igangværende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand.

I kommune- og lokalplanlægning og ved sagsbehandling efter anden lovgivning skal der tages hensyn til de i Horsens Kommune vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Lokalplanområdet ligger indenfor Hovedgård Indsatsområdet, som kommunen påbegynder at udarbejde en indsatsplan for i løbet af 2015.

I vandplanerne er der flere bindende retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration, herunder retningslinjerne 40 og 41, som danner grundlaget for kommunens anvendelse af arealer og planlægning indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande (IO).

Naturstyrelsen udsendte i oktober 2012 et notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” samt et tilhørende bilag 1.

Af den statslige udmelding fremgår det, at kommunerne fremover kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. I OSD kan potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg endvidere placeres efter en supplerende redegørelse for planbehov og for hvilke tekniske tiltag, kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen.

Lokalplanområdet er miljøvurderet jf. den statslige udmelding. Dette er gjort i forbindelse med tillæg 7 til Kommuneplan 2013, november 2014.

Grundvand

Gedved by er beliggende umiddelbart udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist indenfor indvindingsoplandet til Gedved Vandværk. En større del af lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser - Hovedgård OSD’et, i et område hvor Naturstyrelsen har vurderet, at grundvandsressourcen er nitratfølsom.

I Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse vurderes det, at en udnyttelse af lokalplanområdet til boliger vil have en ubetydelig påvirkning af den tilgængelige grundvandsressource.

Idet Hovedgård OSD’et rummer en af kommunens største og vigtigste grundvandsressourcer, hvor bl.a. Højballegårdværket indvinder fra, vil det være både vanskeligt og dyrt, at finde denne grundvandsressource andre steder i kommunen.

Det nye arealudlæg ligger udenfor indvindingsoplandene til områdets vandværker, og vurderes derfor ikke at medføre en risiko overfor de eksisterende vandindvindinger.

Lokalplanområdet ligger i et område, hvor grundvandsmagasinerne på baggrund af den geofysiske måling, vurderes at have en begrænset udbredelse, både horisontalt og vertikalt, samt nedstrøms byen, og derfor ikke er interessante i vandværksmæssige sammenhænge. En yderligere afklaring af grundvandsressourcens mægtighed vil dog kræve, at der udføres 1-2 undersøgelsesboringer.

Den statslige vurdering og udpegning af området som værende nitratfølsomt vurderes ikke at være særlig veldokumenteret, idet den alene er baseret på de geofysiske målinger og ikke underbygget af boringsbeskrivelser og grundvandskemiske data.

Med udgangspunkt i at grundvandsressourcerne som Højballegårdværket indvinder fra, er nærmest uerstattelige og ligger nedstrøms lokalplanområdet, vurderes det, at i det omfang byudviklingen foregår indenfor OSD og NFI, er det vigtigt, at byudviklingen foregår så hensynsfuldt som muligt i forhold til grundvandsressourcen i området.

Lokalplanen skal derfor gennem disponeringen af området, samt bestemmelser om befæstelse og opsamling af regnvand m.v., sikre, at der afværges mod miljømæssige konsekvenser for grundvandet.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Idet at området ligger udenfor spildevandsplanens oplande, skal der laves et tillæg til spildevandsplanen. Regn- og spildevand skal tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem. Området separatkloakeres. Spildevandet skal ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvand til Tolstrup Å. Der skal sikres plads til etablering af regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet inden det ledes til Tolstrup Å. Der skal ansøges om tilladelse til udledning ved Natur og Miljø, Horsens Kommune.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,28. Overstiger befæstelsen 0,28 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,24 overholdes.
Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.

Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af bly, zink, kobber og tagpap.

Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, kan nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Undtagelse fra områdeklassificering
Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven. Med baggrunde i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet som helhed, vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens Kommune planlægger derfor at udtage området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

 

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Gedved Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

Hvor der vælges nedgravede affaldsbeholdere skal forholdene godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik, inden etablering påbegyndes.