Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre udvikling af området mellem etageboliger, parcelhusgrunde, åbne boldbaner og det smukke landskab ved Nørrestrand. Planlægningen for området skal sikre, at det nye boligområde fremstår som en samlet helhed med de eksisterende nærområder. Oplevelsen af den landskabelige reference til Nørrestrand er vigtig for områdets planlægning. Lokalplanen sikrer, at der etableres et mindre grønt, rekreativ fællesareal, et vejforløb med et blødt sving gennem området samt en disponering af de cirka 15 udstykninger, som tilpasses terrænet i forhold til de landskabelige kvaliteter. Boligerne kan desuden med fordel tilpasses terrænforskellene ved anvendelse af forskudt plan.

Endvidere skal lokalplanen sikre, at området anvendes til åben-lav boligbebyggelse med boliger, som har et moderne, minimalistisk og moderne udtryk. Med boligernes forenklede udformning, som kubiske bygninger med flade tage eller svagt hældende tage, vil områdets landskabelige kvaliteter i højere grad være i fokus og være iøjnefaldende.

Vejadgang til området tilsluttes de eksisterende veje, Flintebakken samt Backstage-vejen, som ligger øst og nord for lokalplanområdet. Backstage-vejen fører desuden til kolonihaveforeningen Strandlyst.

Støj

Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet beregninger af støj fra brugerne af eksisterende boldbaner ved Forum Horsens. For at sikre et acceptabel støjniveau i det nye boligområde etablerer udvikleren af området en støjskærm langs lokalplanens østlige afgrænsning mod de eksisterende boldbaner. Støjskærmen skal være 1,8 meter i højde og begrønnes.

Der etableres desuden en jordvold langs lokalplanens sydlige afgrænsning mod den eksisterende restaurant samt Langmarksvej, jordvolden begrønnes med lav hegnsbeplantning.

Billeder og inspiration af åben-lav moderne boligbebyggelse i 1-2 etager.

Billederne viser enkelte, moderne og minimalistiske boligbebyggelser.

Den fremtidige boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet skal følge principperne, der er vist på nedenstående lokalplankort og illustrationsplan samt beskrevet i lokalplanens bestemmelser.

  • Planen anviser disponering af udstykning til parcelhusgrundene, rekreativt areal, vejforløb, beplantning og jordvold.
  • Der er afsat mindre rekreativt areal af til opholds- og legearealer inden for lokalplanens område, med baggrund i områdets beliggenhed med nærhed til svømmehal og andre sportsaktiviteter, samt til Nørrestrands stisystemer.
  • Jordvolden mod syd skærmer mod parkeringsarealet og restauranten.
  • Bebyggelsesprocent må ikke overstige 40 % for den enkelte parcel.
  • Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8.5 meter målt fra naturligt terræn.
  • Lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering og udformning sikrer bebyggelse med moderne minimalistiske former med flade tage eller svagt hældende tage.
  • Hver enkelt grund skal tilpasses det eksisterende terræn, således at der undgås høje sokler og terrænreguleringer. I forbindelse med byggesagsansøgningen skal der ansøges om tilladelse til terrænreguleringer større end +/- 50 cm.