Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at udvikle et område med helårsboliger,

1.2 at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning,

1.3 at fastlægge en overordnede disponering af området med udstykning af parceller og vejforløb samt afgrænsning af rekreativt område,

1.4 at sikre beplantning langs den østlige afgrænsning af lokalplanområdet mod det eksisterende vejforløb, Flintebakken.

Redegørelse

Det er formålet med lokalplanen at fastlægge retningslinjer for områdets disponering og bebyggelsens omfang, placering og udformning. Hermed skabes et grundlag for at udvikle et attraktivt boligområde i bynære omgivelser med stærk reference til de landskabelige værdier i nærområdet, Nørrestrand. De landskabelige værdier understreges med et blødt vejforløb med grønne lommer, som fungerer som rekreative arealer. For at bevare områdets grønne og frodige træk bevares og forstærkes beplantning langs den eksisterende vej, Flintebakken, således at vejen får en karakter af en allé med træer.
Bebyggelsens moderne og rolige udtryk med kubiske former, vil skabe en nutidig stemning i et smukt landskab. Der skabes mulighed for at opføre boliger med et varierende valg af materialer men med ensartethed og forenkling i et modernistisk formsprog. Bebyggelsen indpasses i landskabet.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 883a Horsens Markjorder.

2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanen giver mulighed for at etablere åben-lav boligbebyggelse med tilhørende rekreativ fællesareal.

Redegørelse

Lokalplanens formål er at sikre, at området anvendes til åben/lav boligbebyggelse med et moderne minimalistisk udtryk. Bebyggelsen skal følge de principper, som lokalplanen fastlægger for området.

4.1 Udstykningen skal i princippet ske i overensstemmelse med kortbilag 3.

4.2 Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på minimum 600 m² og maksimal 900 m².

4.3 Den resterende del af området, der ikke udstykkes til parceller, overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal, og må ikke siden udstykkes eller bebygges.

Redegørelse

Lokalplanen giver mulighed for at etablere grunde fra 600 - 900 m². Grundstørrelserne vurderes til at være attraktive i de bynære omgivelser, som desuden ligger i tæt forbindelse med store rekreative arealer ved Nørrestrand. Med maksimalt grundstørrelse på 900 m² vurderes det, at der ikke anvendes unødvendige arealressourcer i det planlagte område.

5.1 Området skal vejbetjenes via den nye boligvej som tilsluttes Flintebakken og Backstage-vejen, som vist på kortbilag 3. Vejen skal være gennemgående så vendepladser undgås.

5.2 Boligvejen udlægges i en bredde på 8 m, med en kørebanebredde på 5,5 m og med rabatareal langs begge vejsider på 0,5 – 2,0 m bredde.

5.3 Boligvejen udføres med kørebane i fast belægning f.eks. asfalt eller betonstensbelægning og rabatarealerne som muldrabatter med græs eller græsarmeringssten.

5.4 Hvor overkørsel til den enkelte parcel krydser rabatarealet skal overkørslen udlægges med fast belægning i græsarmeringssten med et græsareal på 75 %. Der skal dog sikres en passage til affaldsbeholder på minimum 1 meter og maksimalt 1,5 meter med kørefastbelægning i fliser.

5.5 Ved boligvejens tilslutning Flintebakken henholdsvis Backstage-vejen skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne må der således ikke være beplantning herunder hække eller etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter.

5.6 Der kan etableres én overkørsel pr. parcelhusgrund som maksimalt må være 4 m bred ved skel ved enkelt carporte/garage, og maksimalt 6 m bred ved skel ved dobbelt carport/garage.

5.7 Den enkelte parcelhusgrund må kun have direkte vejadgang til boligvejen.

5.8 Boligvejen og stier bliver private fællesvej/fællesstier, og grundejerforeningen overtager derfor driften og vedligeholdelsen heraf.

Redegørelse

De grønne græsrabatter langs vejforløbet anlægges som græsarmeringssten ved overkørsler til boligerne. Dermed sikre det grønne udtryk i området som harmonere med det let snoede ”landskabelige” vejforløb.
Ved at udlægge en flisepassage til affaldsbeholderne sikre lokalplan en hensigtsmæssig løsning i forbindelse med affaldshåndtering. Den flisebelagte passage kan være en del af overkørslen eller den kan anlægges i tilknytning til overkørslen. Der er ikke fastlagt bestemmelser for hvilke type fliser, passagen skal anlægges med.

Boligvejen skal i dens udformning og indretning tilgodese den maksimale tilladelige kørselshastighed, hvilket bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Princippet for vejens forløb er cirkulation, og dermed ingen blinde veje samt vendepladser.
I forbindelse med byggemodningen skal der etableres en mindre strækning af fortov i lokalplanens sydøstlige hjørne. Fortovet forbinder det eksisterende fortov langs parkeringsarealet ved McDonald´s og møder den nyetableret vej, som løber gennem området.

6.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser til hver bolig. Parkeringspladserne anlægges på egen grund.

Redegørelse

Gennem lokalplanområdet etableres et vejforløb med grønne rekreative lommer. For at sikre et landskabeligt udtryk i vejforløbet, som ikke forstyrres af et større antal parkerende biler langs vejen, skal der være 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund.

7.1 Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.3 Området skal separatkloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S.

7.4 Belysningskilder skal fremstå med ensartet belysningsarmatur. Belysning etableres som en del af byggemodningen

8.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % for den enkelte bolig parcel. Andele af lokalplanens fællesarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocent for den enkelte bolig parcel.

Redegørelse

Med mulighed for en stor bygningsmæssig variation af facader, placering indenfor byggefeltet og materialevalg i den planlagte bebyggelsesstruktur, vil bebyggelsen fremstå varierende men også harmonisk i området. Det er bebyggelsens modernistiske udtryk med flade tage eller svagt hældende tage som sikre en ensartethed i området. Dermed fremstår bebyggelsen ikke væsentligt dominerende i de landskabelige omgivelser.

9.1 Bebyggelsen skal opføres i et moderne formsprog.

9.2 Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver samt med ensartet taghældning og tagudformning.

9.3 Bebyggelsens tage skal være flade eller med ensidigt fald med en maksimal hældning på 5 grader.

9.4 Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 2 etager plus eventuel tagterrasse.

9.5 Trapperum, værn og opgange til tagterrasser skal opføres indenfor 8,5 meter målt fra naturligt terræn. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

9.6 Facader og tagflader skal fremstå matte. Der må ikke anvendes glaserede eller ædelengoberede tagsten.

Denne bestemmelse er dog ikke en hindring for etablering af større glaspartier i bebyggelsernes facader eller solenergipane­ler i tagfladerne.

9.7 Solvarme- eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade.

9.8 Solfangere og solceller må kun opsættes på sorte tagflader og skal tilpasses eller integreres i tagfladen.

Redegørelse

Bebyggelsen vil blive synlig fra Nørrestrand, og derfor ønskes boligerne indpasset naturligt og diskret i landskabet. Bebyggelsens materialevalg er frit, det er de modernistiske kubiske former med falde tage eller svagt hældende tage, der skaber en diskret ensartethed. Bestemmelserne vedrørende udformning af tagene har desuden den fordel, at naboers udsigt ikke unødigt begrænses.
Med lokalplanen ønskes det, at skabe rammer for grøn energi. Derfor er der i lokalplanområdet muliggjort etablering af solfan­gere og solceller på sorte tage. De sorte tagflader sikrer en ens­artethed i området, hvis der op­sættes solfangere og solceller på tagene.

10.1 Grønne rekreative lommer, langs den nyetablerede vej skal anlægges med græs eller lav beplantning.

10.2 Langs lokalplanafgrænsningen mod øst ved den eksisterende vej, Flintebakken, bevares eksisterende træer i et omfang, så der dannes 3-4 grupper af træ. Den eksisterende beplantning skal eventuelt suppleres med nye træer som birk, røn og eg. Beplantningen af disse træer er en del af byggemodningen.

10.3 I forbindelse med byggemodningen etableres der en jordvold langs lokalplanens sydlige afgrænsning. Jordvolden skal begrønnes med lav hegnsbeplantning og have en højde på 1,5 meter. Hegnsbeplantningen skal være af en beplantningstype, der cirka bliver 6-8 meter højt.

10.4 I forbindelse med byggemodningen etableres der en støjafskærmning placeret langs hele lokalplanens vestlige afgrænsning, som vist på kortbilag 3.

10.5 Støjafskærmningen skal opføres 1,8 meter i højden målt fra det naturlige terræn.

10.6 Støjskærmen skal være tæt uden åbninger og sprækker, herunder tæt mod terræn. Skærmen skal have en fladevægt på min. 10 kg/m2.

10.7 Støjskærmen skal opføres som en tæt træskærm. Skærmen skal beplantes både mod den vestlige og østlige side.

10.8 På støjskærmen må der ikke anvendes signalfarver eller opsættes skilte el.lign.

10.9 Private haver må kun afgrænses af levende hegn, som hække eller anden beplantning.

10.10 Der kan indenfor lokalplanområdet opstilles midlertidig fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m². Anlægget skal, så vidt det er muligt placeres i tilknytning til områdets ubebyggede areal.

10.11 Fjernvarmeforsyningsanlæg skal være beklædt med sortmalet vandret ru træbræddebeklædning og udformet med fladt tag.

10.12 På grunde med skrånende terræn kan der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner med henblik på at bebyggelsen tilpasses terrænet. På grunde med hældende terræn kan etableres forskudte niveauer.

10.13 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til "Regulativ for husholdningsaffald" og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan være beplantning eller et fast hegn, der harmonerer med huset arkitektur og materialeholdning.

10.14 De enkelte inventartyper ved det grønne fællesareal, som bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv. skal fremstå med en ensartethed i lokalplanområdet.

Redegørelse

Lokalplanområdet grænser op mod de åbne træningsboldbaner ved Forum og Nørrestrand, derfor er det væsentligt at udstykningen formidler overgangen mellem bebyggelse og de store grønne omkringliggende arealer. Derfor skal der skabes en grøn karakter i området med et vejforløb der slynges, mindre grønne lommer, levende hegn, beplantning langs Flintebakken samt en begrønnet jordvold på 1,5 meter i højden. Jordvolden skal have en lav hegnsbeplantning på 6-8 meter i højden, så der stadig er i sol i haven på den nærmeste bolig. Samtidig vil man ikke kunne se over den fra 1. sal.
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet beregninger af støj fra brugerne af eksisterende boldbaner. For at sikre et acceptabelt støjniveau på 55 dB i det nye boligområde, fastlægges bestemmelser for en støjskærm ved lokalplanens afgrænsning mod vest. En afskærmning med en højde på 1,8 meter placeret ved lokalplanens afgrænsning på toppen af skråningen mod boldbanerne, vil kunne reducere støj ved de nærmeste naboer, således at støjniveauet ikke overstiger 55 dB, heller ikke i scenarier med op til 200 tilskuere.
Støjskærmen begrønnes således, at den naturligt tilpasses området. Desuden sikrer beplantningen, at der ikke kan spilles bold op ad skærmen, da den nordlige del af støjskærmens udstrækning møder terrænet ved de tilstødende boldbaner. Banerne som grænser op mod lokalplanområdet er uden belysningsanlæg.
Der er desuden en kunstgræsbane på anlægget, vest for græsbanerne. Støjniveauet fra aktiviteter på kunstgræsbanen vil, ved nærmeste nye bolig, være omkring 40-45 dB og vurderes som acceptabelt.
De grønne rekreative lommer i bebyggelsen kan indrettes til mødesteder med bord, bænke og en mindre natur legeplads. Arealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Inventar som lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber samt belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.
Den østlige afgrænsning af lokalplanområdet langs Flintebakken fremstår med vild tæt bevoksning af buske og krat imellem træer. Der skal i forbindelse med byggemodningen ryddes op ud i den eksisterende beplantning og der kan suppleres med nyplantning af birk, røn og eg. Træerne kan opstammes og organiseres i grupper langs vejen og dermed skabe sammenhæng med den eksisterende beplantningen på modsatte side af Flintebakken. Det er vigtigt at bevare den grønne landskabelige karakter langs Flintebakken i form af træer såvel eksisterende som nye.
Området er muligvis ikke egnet til nedsivning eller regnvandsbassin grundet henholdsvis jordbundsforhold og terræn. Evt. forsinkelse klares med rørbassin.
Vedrørende fjernvarmeforsyningsanlæg skal der udarbejdes en fjernelsesdeklaration med krav om, at området reetableres i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser. Dette skal ske i byggetilladelsen. Arealerne rundt om anlægget skal vedligeholdes i minimum 1 meters bredde mindst 2 gange årligt, af ejeren af anlægget.

11.1 Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til den kollektive varmeforsyning samt til kloakforsyningen. Dertil skal vejen og fællesarealer være etableret før ibrugtagning af bebyggelsen.

11.2 Der kan ikke gives byggetilladelse til beboelsesejendomme før den i § 10.3 - 10.8 beskrevne jordvold og støjskærm er etableret.

12.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige lodsejere i lokalplanområdet. Senest når 50 % af boligparcellerne er solgt eller når Byrådet kræver det.

12.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og rekreative fællesarealer inden for lokalplanområdet, når disse er etableret. Desuden skal foreningen stå for etablering af eventuelle nye anlæg.

12.3 Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

12.4 Horsens kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet.

Redegørelse

Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget, dog senest når halvdelen af grundene er bebygget.

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges ifølge plan­lovens § 18.

13.2 Indenfor lokalplanens område er der tinglyst følgende, som aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse.
Vedtægter for "Grundejerforeningen Flintebakken Syd" Tinglyst den 7. februar 2013.
Deklaration om udstykning, vej- og parkeringsformål tinglyst den 14. marts 2013.

Redegørelse

Lodsejer/bygherre er selv forpligtet til at indhente digitale data eller andre nøjagtige oplysninger om ledningernes og parallelbyggelinjens placering samt deklarationsbestemmelserne nøjagtige ordlyd som forudsætning for projektering af bygge- og anlægsarbejder.
Ligeledes skal bygherre levere disse data til brug for byggesagsbehandling, dersom bygningsmyndigheden kræver det.
Der er foretaget en servitutun­dersøgelse af lokalplanområdet jf. §13.2.

14.1 Området hvor boligerne ønskes placeret, er en del af lokalplan 2-2012 bolig og erhverv, Flintebakken, Horsens by. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 2016-7 Boliger, Flintebakken aflyses lokalplan 2-2012 for den del af lokalplanens område, som er omfattet af lokalplan 2016-7.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.