Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at planen ikke medfører:

  • skade på de naturtyper, som området er udpeget for
  • skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
  • eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Luftfoto over Flintebakken og Nørrestrand

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, padder, odder og markfirben. Arealet som bebygges vurderes ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Flere arter af flagermus opholder sig i hulheder i træer og det kan ikke umiddelbart udelukkes, at træer i det levende hegn, som danner planområdets afgrænsning mod øst kan være rastested for flagermus.

Hvis forberedelse til byggeprojektet omfatter rydning af træer og buske, skal Horsens Kommune gøre opmærksom på, at hvis ejer på forhånd er klar over, at der er flagermus i træer som fældes, skal disse fjernes vha. en udslusning, inden arbejdet påbegyndes. Naturstyrelsen Søhøjlandet vil kunne rådgive om udslusning.

Hvis der under arbejdet fældningen opdages flagermus, skal Naturstyrelsen Søhøjlandet kontaktes. De kan hjælpe med at finde en løsning i form af udslusning eller dispensation.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig habitatvurdering og på den baggrund konkluderes, at det ansøgte kan udelukkes at ville:

  • Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
  • medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der er på ejendommen tinglyst supplerende bestemmelser til Lokalplan 2-2012 om udstykning, vej og parkeringsformål. Dertil er der tinglyst vedtægter for Grundejerforeningen Flintebakken Syd. Disse kan aflyses for så vidt de vedrører området omfattet af nærværende lokalplan.

Skovbyggelinje

Nord for lokalplanområdet er der i dag offentligt skovområde. Omkring skoven er der en skovbyggelinje på 300 meter, som omfatter en del af det pågældende lokalplanområde. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Området mellem lokalplanområdet og skovarealet fremstår med spredt bebyggelse, som rummer børnehaven, vuggestue og vandrehjem.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger: Lokalplanområdet blev i 2011 og 2012 arkæologisk undersøgt. Området betragtes som arkæologisk færdigundersøgt. Museumsloven er fortsat gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.