Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for udviklingen af Godsbanekvarteret

I foråret 2018 udarbejdede DSB Ejendomsudvikling et udkast til en helhedsplan for udvikling af godsbanearealerne, ud fra et ønske om at udvikle en ny bydel med op til 1.500 nye boliger.

På baggrund af helhedsplanen indkaldte Horsens Kommune forslag og ideer til planlægningen af et nyt godsbanekvarter i eftersommeren 2018. I den forbindelse blev der arrangeret byvandring i området for interesserede borgere. 

Godsbanekvarteret omfatter arealerne omkring baneterrænet mellem Vestergade i nord og Bygholm Parkvej i syd.

De gamle godsbanearealer er under transformation, hvor det nye Campus udgør kernen i en ny spirende bydel tæt på det centrale Horsens.

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftale 2020 desuden besluttet, at der skal etableres et nyt ungekulturhus i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus.

Visionen

De mange igangværende projekter samt den stærke interesse for at udvikle området, afføder et behov for at se området i en større sammenhæng, med en samlet vision for udviklingen af godsbanekvarteret i Horsens.

Udviklingen af godsbanekvarteret skal være med til at udfolde og kvalificere de projekter, der er omfattet af visionen, de projekter, der er igangsat og har berøring med området.

Visionen for Godsbanekvarteret er at skabe et krydsfelt for mødesteder, fællesskab, kultur, uddannelse og natur lige midt i Horsens.

Områdets særlige DNA med en unik kulturhistorie, rå industri og vild natur skal være grundlaget for, at Horsens får en ny spændende ung og kreativ bydel. 

Fysisk planlægning

Visionen danner baggrund for et strategisk hovedgreb bestående af en byarkitektonisk analyse, en samlet vandhåndteringsplan og en overordnet løsning for infrastrukturen i området. Dette er udgangspunktet for de efterfølgende fysiske planer.

Der pågår nu de indledende arbejder med planlægning for området på kommuneplanniveau, rammelokalplan for kvarteret samt denne byggeretsgivende lokalplan for et håndværkskollegium, en daginstitution og en multihal.

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for denne lokalplanlægning er, at skabe mulighed for opførelse af en ny daginstitution og multihal samt et håndværkskollegie.

Visionen for daginstitutionen og multihallen, er at skabe mulighed for at mødes på tværs i et "flerbrugerhus" med både børn, pædagogisk personale  og studerende fra blandt andet pædagog- og sosuuddannelserne. Byggeriet bliver et børnehus i byen med fokus på bevægelse, læring, dannelse og udvikling af identitet.

Visionen med Håndværkskollegiet er at skabe et sted, hvor faglige ildsjæle blandt håndværkslærlinge kan bo og sammen skabe et miljø, hvor man i fællesskab løfter hinanden – fagligt og menneskeligt. Man vil uddanne dygtige håndværkere, og skabe fornyet stolthed og respekt omkring fagene og håndværket. Det skal både tiltrække flere unge, men også bidrage til en synergieffekt, hvor det faglige niveau udvikles og det gode håndværk gøres mere attraktivt i byggeriet.
Erfaringer fra højskoletraditionen kan muligvis bringes ind i kollegiets liv og fællesskab. De unge vil bo på kollegiet, som også kan tilbyde fagrelaterede aktiviteter, blandt andet i de gode værkstedsfaciliteter.

Nybyggeri består i opførsel af

  • Ny daginstitution- og multihal
  • Håndværkskollegium og værkstedsfaciliteter

I planlægning indgår desuden:

  • Ny adgangsvej - etablering af 1. etape af Banegårdsgade
  • Ny stiforbindelse for cyklende og gående
  • Struktur for vandhåndtering - skybrud- og hverdagsregn

Formål

Det er formålet med lokalplanen, at sikre, at det nye byggeri opføres i harmoni med den politiske vision for området.

Det er ligeledes lokalplanens formål, at byggeriet tilpasses i forhold til naboområdet Campus med op 8000 studerende- både i arkitektur, omfang og beplantning.

Lokalplanens bestemmelser tager derfor udgangspunkt i det tilrettede vinderforslag, fra den arkitektkonkurrence, som BRF-fonden har afholdt, samt projektforslag på kommunal daginstitution- og multihal. 

Håndværkskollegiet skal vise, hvordan klassiske materialer og håndværksmetoder i kombination med fremsynet, moderne arkitektur kan resultere i et smukt, funktionelt og unikt byggeri. Kollegiet vil således fungere som et levende katalog i gode løsninger, både håndværksmæssigt, arkitektonisk og materialemæssigt.

Håndværkskollegiets grundidé henter inspiration i fortidens faghøjskoler kombineret med elementer fra nutidens højskoler; med dannelse og interessefællesskab i centrum. Håndværkskollegiet bliver et sted, der efterlever ambitionen og ønsket om at fastholde og udvikle håndværkets høje niveau – også i fremtidens byggede miljø.

Stillingtagen af den øgede mængde trafik i området, som udviklingen af den nye bydel vil medføre, samt en håndtering af hverdags- og skybrudsregn er en forudsætning for at der kan opføres ny bebyggelse i godsbanekvarteret.

Kort over lokalplanområdet