Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område.

Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Formålet med lokalplanen er at sikre at intentionerne fra masterplanen for Horsens Havn videreføres og sikres og at der skabes gode muligheder for at både foreninger og offentligheden kan få glæde af området.

Dermed skal lokalplanen sikre, at den fremtidige bydel på Havnen opføres som et blandet bykvarter med en varieret arkitektur af høj kvalitet, og et bredt udbud af funktioner og oplevelser, således at når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en levedygtig bydel med spændende urbane miljøer med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, servicefunktioner, rekreative muligheder og kvaliteter, der knytter byen til vandet. Lokalplanen skal endvidere sikre, at ny bebyggelse opføres med klimaændringer for øje, således at bebyggelsen ved udformning af veje, anlæg og rekreative arealer m.v. sikres mod stormflod og ekstremregn.

Omdannelsen af Nordhavnen i Horsens fra primært at være en erhvervshavn til en ny bydel med boliger, kontorer, butikker, caféer, promenader m.v. følger overordnet målsætningerne i Masterplan - Horsens Havn fra 2010 og principperne i Lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens. Masterplanens målsætninger for marinaen og de tilgrænsende områder er:

Byen for alle

 • Havneøen skal være præget af det maritime
 • liv med kontakt til vandet, som skal være nærværende overalt.
 • Stemningen skal være hyggelig og uformel.
 • Virksomheder skal kunne tilpasses det rekreative miljø og nye boligområder.

Rammer for det gode liv

 • Der skal skabes rum for leg, aktivitet og ophold samt forskellige events, f.eks. stævner.
 • Boligområder skal tilpasses den uformelle stemning og ret lille skala.
 • Promenaden langs havnebassinnet skal gøres
  attraktiv mht. udformning og støttepunkter.

Adgang til vandet

 • Muligheden for at anlægge et fjordbad i forbindelse med renovering af estakaden (lystbådehavnens østlige ”mole”) skal undersøges.
 • Både- og opholdsbroer, trapper mv. skal sikre ”nærkontakt” til vandet.
 • Slipper mellem bygningerne skal sikre udsigten til vandet fra de bagvedliggende bebyggelser.

Der bliver udarbejdet byggeretsgivende lokalplaner i takt med muligheder og behov for konkrete byggerier og anlæg. På enkelte punkter afviger lokalplan 385 fra de eksisterende overordnede planer.

I 2021 blev det på det politiske koordinationsudvalg drøftet, at den østlige del af kanalen gennem Nordhavnen burde etableres og, at rammelokalplanens nye ø ikke ønskes etableret inden for en overskuelig fremtid.

På øen var der i rammelokalplanen udlagt mulighed for etablering af klubhuse, da nogle klubhuse er nødsaget til at flytte, så kanalen kan etableres. Det har derfor været nødvendigt at kigge på arealerne på Horsens Marina igen og sikre, at arealerne er fremtidssikret for klubberne og som rekreative arealer for byens borgere.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede desuden i juni 2021, at der skulle indledes en dialog med klubberne på Horsens Marina om en helhedsplanlægning for landarealerne. 

På baggrund af dette er det politisk besluttet at igangsætte en byggeretsgivende lokalplan for Horsens Marinas landarealer og den resterende del af kanalen gennem Nordhavnen.

I samarbejde med områdets eksisterende klubber og andre interessenter på Horsens Marina og eksterne rådgivere, er der udarbejdet et baggrundsmateriale, der udgør en vigtig del af grundlaget for denne planlægning af området.

Baggrund

Horsens Kommune besluttede i 2008 at igangsætte processen for omdannelsen af de bynære havnearealer på Horsens havn. Processen blev indledt med en arkitektkonkurrence, og ideerne herfra blev bearbejdet og samlet i en masterplan for havnens udvikling, som blev politisk vedtaget i 2010. Masterplanen tager udgangspunkt i den overordnet planlægning af Horsens og viderefører væsentlige principper fra Midtbyforbindelsen, som er den overordnet strategi og udviklingsplan, der skal revitalisere midtbyen.

Et af Midtbyforbindelsens væsentligste greb er at skabe sammenhæng mellem midtbyen og havnen. Sammenhængen skabes med Oplevelsesbåndet, som er et sammenhængende bymæssigt forløb, der strækker sig fra Banegårdspladsen igennem gågaden via den historiske bymidte, Åboulevarden og Havnepladsen, hvor inderhavnen møder midtbyen. I masterplanen føres Oplevelsesbåndet videre som Havnesporet, som forbinder inderhavnen med lystbådehavnen og stranden. Masterplanen indeholder visionen og intentionerne for udviklingen af de bynære havnearealer, og udstikker målsætninger og konkrete principper og for planlægningen, som skal sikre bykvalitet i området.

De vigtigste principper fra masterplanen danner grundlag for lokalplanens bestemmelser, og ved gennemførslen af den igangværende omdannelsesproces indgår lokalplanen som bindeled mellem visioner og realisering, der skal sikre at masterplanens målsætninger gennemføres ved opførelse af bebyggelse på de bynære havneområder.

Kort over lokalplanområdet.