Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanen har til formål

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til kontorerhverv,

1.2 at fastlægge placering og disponering af ny bebyggelse, friarealer og infrastruktur,

1.3 at fastlægge bestemmelser om byggeriets udseende, omfang og materialevalg som skal sikre, at den samlede bebyggelse vil fremstå karakterfuld og med kvalitet,

1.4 at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, samt

1.5 at sikre at der implementeres løsninger med hensyn til klimaet

2.1 Lokalplanen er gældende for matrikel 14bn og 14bf i Torsted By, Torsted

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til kontorerhverv samt dertilhørende grønne opholdsarealer, parkeringspladser og anlæg til områdets forsyning.

4.1 Området må ikke udstykkes

5.1 Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag x.

5.2 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via matrikel 14bi, til Vejlevej.

5.3 Adgangsvej A-B udlægges i x m bredde og anlægges med x m kørebane.
(principsnit kan indsættes som vignetter ved siden af bestemmelserne eller som bilag bagest i lokalplanen)

6.1 Der skal etableres 1 plads per 50 kvm erhvervsareal.

6.2 Der skal etableres 1 plads per hotelværelse.

Redegørelse

Bestemmelserne er jævnfør Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015.

7.1 Der skal i lokalplanområdet være kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne.

8.1 Bebyggelsen må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv vand- og varmeforsyning.

8.2 Bebyggelsen må ikke tages i brug før der er etableret adgangsvej, parkeringspladser og grønne opholdsarealer.