Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er at:

1.1 give mulighed for opførelse af ca. 10 tæt-lav boliger (delomåde 1) og ca. 40 etageboliger (delområde 2).

1.2 at sikre at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske via den private fællesvej, Skolevænget.

1.3 at faslægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.

1.4 at sikre en grøn bræmme langs med Bjerrevej.

Redegørelse

Bjerrevej, som er en af Horsens bys mest befærdede færdselsårer kan ikke belastes yderligere med ind- og udkørsler.
Idet Bjerrevej er en af byens mest trafikerede veje og indfaldsvej mod byen ønskes at den visuelt fremstår "grøn" og i høj arkitektonisk kvalitet og "som byder velkommen" til byen.

2.1 Lokalplanområdet ligger i byzone og består af matr.nr. 1 c Dagnæs by, Tyrsted.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boliger som tæt-lav boliger og etageboliger.

For delområde 1 gælder

3.2.1 Der kan opføres cirka 10 tæt-lav boliger i højst 2 etager.

For delområde 2 gælder3.3.1Der kan opføres cirka 40 etageboliger.

3.3.2 Der skal optages areal som vejadgang for boliger i både delområde 1 og delområde 2.

3.3.3 Der skal etableres personbilparkering i konstruktion under terræn.

Bestemmelser fastsættes under delområderne.

For delområde 1 gælder

4.1.1 De enkelte tæt-lav boliger skal kunne udstykkes til selvstændige ejendomme / boligparceller med et tilhørende udenomsareal. Eventuel udstykning skal i princippet ske som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

4.1.2 Ved eventuel udstykning skal de enkelte boligparceller udstykkes med en grundstørrelse på mindst 150 m2.

Redegørelse

Der skal til den enkelte bolig sikres et "eget" udendørs opholdsareal, hvorfor der er bestemmelser om en mindste grundstørrelse. Ligeledes er det vigtigt at området har et fælles grønt rekreativt område "tilknyttet" bebyggelsen, men med offentlig adgang.
Kravet til udstykning i selvstændige ejendomme for tæt-lav boligerne sker med henvisning til Byggelovens § 10 A og skal i princippet gennemføres som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang den private fællesvej "Skolevænget" og vejadgangen anlægges med placering i overensstemmelse med strukturerne som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 Boligvejen skal udlægges i en bredde på mindst 8 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5, meter. Mindst 3 meter af bredden af kørebanearealet skal udføres i tæt fast belægning (asfalt eller betonbelægningssten). 2,5 meter af bredden af kørebanearealet kan udføres i i åben belægning (for eksempel græsarmeringssten) eller anden fast belægning.

5.3 Boligvejen skal udformes så det sikres, at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I eventuelle blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler.


Redegørelse

Skolevænget er privat fællesvej.

Belægningsmaterialer (trafikhastighed)

Muligheden for belægningsskiftet i kørebanearealet gives som en mulighed for, på denne måde, at kunne medvirke til at sænke trafikhastigheden igennem lokalplanområdet.

Vendepladser (trafiksikkerhed)

Eventuelle vendepladser indenfor lokalplanområdet skal i dimensioner og opbygnining anlægges i overensstemmelse med vejlovgivningens bestemmelser.

Bestemmelser fastsættes under delområderne.

For delområde 1 gælder

6.1.1 Der skal ved den enkelte bolig anlægges mindst 2 P-pladser i princippet som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

For delområde 2 gælder

6.2.1 Der skal til den enkelte bolig anlægges mindst 1 P-plads pr. bolig. P-pladserne skal anlægges som parkering i konstruktion under terræn.

Redegørelse

Bestemmelsen om at parkering for etageboligerne skal anlægges i konstruktion under terræn har til formål at sikre at de ubebyggede arealer kan fremstå som grønne udearealer.

7.1 Lokalplanområdet er omfattet af tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra alment vandværk.

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til offentligt kloaknet. Regnvand ledes til regnvandsbassin (forsinkelsesbassin), der placeres indenfor lokalplanområdet og som skal anlægges samtidig med byggemodningen.

7.4 Der skal etableres belysning af den fælles adgangsvej samt for områdets udendørs fælles opholdsarealer. Belysningen skal sammentænkes.

7.5 Det skal sikres at den tilstrækkelige vandforsyning for brandslukning er tilstede.

Redegørelse

Tilslutning til offentligt kloaknet kan ske efter anvisning fra Teknik og Miljø.
I forbindelse med belysning af veje og stier skal man være opmærksom på anbefalingerne i vejreglerne samt på at mangelfuld belysning i et boligområde kan give anledning til oplevelse af utryghed. Bestemmelsen om sammentænkning af belysning af henholdsvis vej og udendørs fælles opholdsarealer skal sikre at belysningen fremstår som en helhed i forhold til armaturer, belysningsstyrker m.v.

Vandforsyning til brug for brandslukning skal afklares med brandmyndigheden.

8.1 Bebyggelsesprocenten må være højst 70 for den enkelte ejendom indenfor lokalplanområdet.

For delområde 1 gælder

8.2.1 Tæt-lav boligerne kan opføres i 2 etager med en maksimum højde på 7,5 meter.

8.2.2 Boligerne opføres forskudt / fortannet for hinanden i overensstemmelse med strukturerne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.2.3 Der kan til den enkelte bolig opføres én carport og / eller ét udhus. Carporten kan udgøre den ene af de 2 P-pladser. Udhuset må have en størrelse på højst 10 m2. Carport og udhus kan sammenbygges eller opføres hver for sig. Carporte / udhuse skal placeres som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplanen. Der må ikke opføres eller tilbygges yderligere sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, udestuer, drivhuse, overdækkede terrasser eller lignende.

For delområde 2 gælder

8.3.1 Etageboliger kan opføres i højst 5 etager og en maksimum højde på 18 meter.

8.3.2 Byggeriet skal placeres i overensstemmelse med strukturerne, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Redegørelse

Bebyggelsesprocenten beregnes for den enkelte ejendom.

Delområde 1

Såfremt tæt-lav boligerne udstykkes jf. denne lokalplans § 4 skal den enkelet tæt-lav bolig kunne overholde en bebyggelsesprocent på 70.

Bestemmelsen om forskydning / fortanning af de enkelte tæt-lav boliger skal sikre mere "levende" facader, som samtidig giver læmuligheder på de udendørs opholdsarealer.

Bestemmelserne vedrørende carport / udhus skal sikre en ensartet bebyggelse.

9.1 Ventilationsanlæg skal integreres i byggeriet og / eller placeres på terræn. Ventilationsafkast skal udføres afskærmede som arkitektoniske elementer på bebyggelsens facader og / eller tagflader.

9.2 Solceller / solvarmeanlæg skal integreres i bebyggelsens tag- eller facadekonstruktioner. På tage skal anlæggene ligge parallelt med tagfladen eller skjules på anden måde. Solcelle- / solvarmestativer må ikke forekomme. Eventuelle varmepumper skal ligeledes integreres i byggeriet og / eller placeres på terræn.

9.3 Vindues- og dørpartier skal udføres i træ og / eller træ-alu og skal i farve harmonerer med bebyggelsens øvrige materialer.

For delområde 1 gælder

9.4.1 Facader skal fremstå i blankt murværk i blødstrøgne teglsten i gullig eller grålig nuance. Mindre dele af facaden eller bygningsdele kan suppleres med beklædning af træ, stål eller aluzink. Der må ikke anvendes fibercement brædder / beklædning.

9.4.2 Tage skal udføres som vandrette tagflader eller med ensidig taghældning. Materialet kan være sort tagpap eller begrønnede tage for eksempel sedum.

9.4.3 For carporte / udhuse skal facader være udført i bræddebeklædning i sortmalet træ.

For delområde 2 gælder

9.5.1 Bygningfacader skal fremstå i følgende materialer i blankt murværk i blødstrøgne teglsten i gullig eller grålig nuance, hvid facadepuds, stål, aluzink, glas, emalieglas. Der må ikke anvendes fibercement brædder / beklædning.

9.5.2 Tage skal udføres som vandrette tagflader. Bygninger i 2, 3 og 4 etager skal være begrønnede, for eksempel som sedumtage.

9.5.3 Altanplader kan udføres i beton eller stål. Værn omkring altaner skal udføres i glas.

Redegørelse

Bebyggelsen skal fremstå med et sammenhængende arkitektonisk udtryk ......

10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.

10.2 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

10.3 Grundejerforeningen skal oprettes, når Horsens Kommune kræver det.

10.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder , sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

10.5 Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg (det skal muligvis præciseres i f.t. definitionen på et fællesareal og et fællesanlæg nævnt i §§ xx. (Grundejerforeningen skal udarbejde en drifts- og plejeplan, der skal godkendes af Horsens Kommune - kan overvejes men ikke som udgangspunkt)

10.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ xx.

10.7 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt i overensstemmelse med planens bestemmelser.

11.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sige selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

11.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.

11.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.