Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål, at

For delområde 1 gælder

1.1.1 fastlægge områdets anvendelse til boligformål som helårsboliger, - og erhvervsformål,

1.1.2 fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, og at

1.1.3 overføre området til byzone.

For delområde 2 gælder

1.2.1 fastlægge områdets anvendelse til boligformål som helårsboliger, som åben- og/eller tætlav bebyggelse,

1.2.2 fastlægge principper for områdets udstykning og udnyttelsesgrad,

1.2.3 fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, og at

1.2.4 overføre området til byzone.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1b, 5b, 5u, 5v, 5x, 8a, 8i, 9c, 9d, 9e, 9p, 9r, 10o, 11c, 11d, 12a, 14a, 14b, 14e, 14l, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 16a, 17c, 17o, 17q, 17r, 17u, 17x, 17z, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 23a, 23b, 23c, 23e, 30b, 30c, 30d, 30h, 33b, 34b, 35, 36, 37a, 40, 41a, 43c, 47b, 48a, 49, 50, 51, 52a, 52b, 52g, 52h, 7000h, 7000l Yding By, Yding, samt dele af matr. nr. 4a, 10a, 8p, 12c og 7000c Yding By, Yding. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 10. juli 2017 udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i følgende delområder: 1 og 2.

2.3 Området ligger i landzone, og overføres til byzone ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan

For delområde 1 gælder

3.1.1 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsboliger, og erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 1-4.

3.1.2 Anvendes området til boligformål, må der etableres åben- og tæt-lav bebyggelse.

3.1.3 Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter, se illustration under fanen "skitser".

3.1.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Området skal anvendes til boligformål som helårsboliger, med åbenlav og/eller tætlav bebyggelse.

3.2.2 Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr grund.

3.2.3 Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter, se illustration under fanen skitser.

3.2.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

4.1 Grunde til åben-lav boliger må kun udstykkes med en mindste grundstørrelse på 700 m².

4.2 Andele af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen for parceller til åben-lav.

For delområde 1 gælder

4.3.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.

For delområde 2 gælder

4.4.1 Området kan udstykkes til åben- og/eller tæt-lav bebyggelse.

4.4.2 Udstykning skal følge principperne på kortbilag 3.

Redegørelse

Delområde 2 kan udstykkes til både åben- og tæt-lav boligbebyggelse eller en blanding, som det er vist på Illustrationsplanen, hvis udstykningens principper på kortbilag 3 følges.

For delområde 1 gælder

5.1.1 Delområde 1 vejbetjenes med eksisterende vejnet.

For delområde 2 gælder

5.2.1 Vejadgang til lokalplanområdets delområde 2 skal etableres i forlængelse af Yding Toft, som vist på kortbilag 3.

5.2.2 Vejen skal etableres som grusvej med græsrabatter i begge sider af vejen uden fortovsbelægning.

5.2.3 Vejen skal udlægges med mindst 5,5 m kørebaneareal og mindst 1,5 m rabatareal i begge sider af vejen, mellem kørebane og tilstødende parceller og/eller fælles friarealer.

5.2.4 Der skal etableres vendepladser i blinde vejender.

5.2.5 Ved vejtilslutninger og vejes kurveforløb, skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer.

6.1 Der skal sikres 2 parkeringspladser pr. bolig.

For delområde 1 gælder

6.2.1 Der skal udlægges parkeringsarealer på ejendommen svarende til 1 p-plads pr 50 m² erhverv.

Redegørelse

Der skal sikres det nødvendige areal til parkering i forhold til virksomhedes anvendelse, så diffus og uplanlagt parkering på offentligt område afværges.

Ingen bestemmelser.

8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige:
30 for åben-lav bebyggelse og
40 for tæt-lav bebyggelse.

8.2 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

8.3 Solceller på terræn må have en maksimum højde på 1,20 m målt fra naturligt terræn.

For delområde 1 gælder

8.4.1 Bygningshøjden må maksimum være 8,5 m.

8.4.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, der anvendes til erhvervsformål må ikke overstige 30.

For delområde 2 gælder

8.5.1 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn.

8.5.2 Ved åben-lav bebyggelse må garager, carporte og udhuse, ikke placeres nærmere end 1 m fra naboskel og sti.

8.5.3 Der må uanset om grundstørrelsen giver mulighed for det, maksimalt opføres 350 m² boligareal på den enkelte grund.

Redegørelse

Bestemmelsen om, at der maksimalt må opføres 350 m² boligareal, på parcellerne i delområde 2, skal hindre, at der opføres meget store boliger, som ikke passer ind i landsbykarakteren.

Da dele af lokalplanen ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser og kirkebyggelinje, er der optaget bestemmelser om byggeriets maksimale højde. Den maksimale højde skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det højeste og mest markante element i landskabet.

9.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og lignende er undtaget.

9.2 Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.

9.3 Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader. Undtaget er tagrender og nedløbsrør.

9.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.5 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskærmes, og fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

9.6 Solceller og solfangere skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne/solfangerne fremstår som en integreret del af byggeriets arkitektur.

9.7 Solceller og solfangere på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal have samme farve.

9.8 Solceller og solfangere skal enten opsættes med samme hældning som taget eller facaden og i hele firkanter, eller på flade tage opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. På flade tage må anlægget højest rage 1 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.

Redegørelse

Da dele af lokalplanen ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser og kirkebyggelinje, er der optaget bestemmelser om byggeriets udseende. Bestemmelserne om at der ikke må anvendes stærke farver og blanke overflader, samt krav om indpasning af tekniske elementer skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det mest markante element i landskabet.
Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader, med undtagelse af tagrender og nedløbsrør. Bestemmelsen skal sikre, at afstrømmende regnvand ikke indeholder koncentrationer der er skadelige for recipienten, i dette tilfælde Dørup Bæk.

For delområde 1 gælder

Ingen bestemmelser.

For delområde 2 gælder

10.2.1 Alle hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække/buske. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 m fra skel på egen grund.

10.2.2 Der skal etableres et beplantningsbælte, med et omfang og en placering i overensstemmelse med kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal opnå en minimumshøjde på 5 m. Beplantningsbæltet må vedligeholdes i form af beskæring og supplering, men må ikke fældes eller holdes nede.

10.2.3 Beplantningsbæltet på kortbilag 3 skal etableres som et 3-rækket hegn bestående af følgende arter: almindelig tjørn (Crataegus laevigata), skovhassel (Corylus avellana), syren (Syringa vulgaris), rødel (Alnus glutinosa) og paradisæble (Malus ”Braendkjaer”). Planterne skal placeres med en indbyrdes afstand på mindst 1,5 m.

10.2.4 De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.

10.2.5 De fælles friarealer skal fremstå grønne og udlægges i græs eller anden bevoksning.

10.2.6 Der må uanset størrelse og udseende ikke opsættes husstandsmøller.

10.2.7 Den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav må være 0,35 og for tæt-lav 0,55. Dog max 500m² pr. grund ved åben-lav.

10.2.8 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling og vejanlæg.

Redegørelse

For at sikre en beplantnings langs området, der fremstår som et naturligt element i landskabet, stilles der krav om hvilke arter der må anvendes.
Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, der forsyner delområde 2, må den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav være 0,35 og for tæt-lav 0,55. Dog max 500m² pr. grund ved åben-lav.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.2 Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på en del af matr. nr. 4a og 5x Yding By, Yding, jf. Lov om landbrugsejendomme.

For delområde 2 gælder

11.3.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det på kortbilag 3 viste beplantningsbælte mod øst er etableret.

11.3.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassiner.

11.3.3 Landbrugspligten på matr. nr. 5x, Yding By, Yding, skal ophæves.

For delområde 1 gælder

Ingen bestemmelser.

For delområde 2 gælder

12.2.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for delområde 2.

12.2.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af et delområde er bebygget eller når Horsens Kommune kræver det.

12.2.3 Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og andre fællesanlæg. Foreningen skal udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning.

12.2.4 Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder. Det må forventes, at grundejerforeningen vil skulle sammenlægges med grundejerforeningen i de tilstødende områder.

12.2.5 Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder.

12.2.6 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet.

12.2.7 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom.

12.2.8 Grundejerforeningen kan bestå af mindre ejerlav, der har pligt til at være medlem af den fælles grundejerforening.

13.1 Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

14.1 Lokalplan nr. Y-111 for et område til boligformål i Yding, ophæves ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må de ejendomme de er omfattet af planen, efter planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.