Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At udviklingen af området sker med en bebyggelse, der i arkitektur, udformning og materialevalg kommer til at fremstå i højkvalitet samt giver et kvalitetsmæssigt løft af området,

1.2 at sikre bebyggelsen gives en udformning, der arkitektonisk har et godt samspil med den omkringliggende by samt respekt for bevaringsværdige bygninger og miljøer i karréen,

1.3 at etablere forbindelser og portåbninger som tilbyder beboerne og brugerne attraktive muligheder for adgang,

1.4 at sikre at lokalplanen skaber sammenhæng med Søndergadekarréen, lokalplan 3 - 2007 karréen Søndergade, Torvet, Kippervig, Nørregade og Graven.

Redegørelse

Baggrunden for lokalplanen er at sikre, at Søndergadekarréens udbygning opføres med respekt for bevaringsværdige bygninger og miljøer i karréen. Der skal opføres en varieret og imødekommende arkitektur af høj kvalitet. Der skal være et fokus på materialernes patineringsevne dvs. hvordan materialet kommer til at fremstå med tiden. Det er vigtigt, at planlægningen tager højde for den omkringliggende by/bygninger i forhold til skala (højder på bygninger), tilgængelige stier, passager og portgennemgange og dermed styrker samt udvikler midtbyen.
Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser om udvidelsesmuligheder i lokalplanområdet. Der sikres desuden en sammenhæng med lokalplan 3-2007, som omfatter den resterende del af Søndergadekarréen.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag x og omfatter matr.nr. xx.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, herunder boliger, butikker, liberale erhverv og offentlige formål. Miljøklasse 1-3.

4.1 Der må gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige matrikulære forandringer (matrikulering, udstykning, arealoverførsel og sammenlægning).

5.1 Stier og passager indenfor lokalplanområdet skal forbinde området internt samt forbinde nærområderne, som vist på kortbilag x.

5.2 Stiforbindelserne udlægges som stier for fodgængere, som vist på kortbilag x.

5.3 Ankomst for fodgængere til området sker fra Graven og Nørregade via portåbninger, som vist på kortbilag x.

5.4 Området er bilfrit.

Redegørelse

Karréens indre fredeliggøres for biltrafik. Områdets indre skal opleves som en variation af passager, portåbninger og gårdmiljøer.
I forhold til klimahåndtering bør der i høj grad arbejdes med forskellige typer af permeable belægninger, grønne lommer til beplantning mm., således overfladevand kan nedsive.

6.1 Indenfor lokalplanområdet etableres der ingen parkeringspladser, området er bilfrit.

6.2 Der skal etableres 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig.

6.3 Cykelparkering, der ikke placeres i konstruktion, må ikke etableres i flere etager/lag indenfor lokalplanområdet. Cykelskure og cykelparkeringskældre er undtaget denne bestemmelse.

6.4 Der skal etableres en cykelparkeringsplads pr. 100 m² butikker.

Redegørelse

xxxxx parkeringsnorm....

7.1 Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning, og er omfattet af en tilslutningspligt jf. planlovens regler.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Samn Forsyning.

7.3 Der må bortledes regnvand fra lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på x. Grundejer skal selv etablere anlæg hertil og stå for drift og vedligeholdelse.

7.4 Området skal separatkloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Samn Forsyning.

7.5 Til boliger skal der anlægges det nødvendige antal affaldsstationer til håndtering af affald lokalt. Affaldsstationerne facader/sider/afskærmning skal begrønnes med beplantning. Affaldsstationerne skal indpasses diskret i området.

7.6 Adgangsveje for afhentning af dagrenovation udformes, så de overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for affaldshåndtering.

7.7 Der skal etableres grundbelysning i gårdrummene, portåbningerne og ved sti- samt passager gennem området og ved indgange.

7.8 Generelt må belysningen ikke være generende eller blændende for eksisterende eller nye boliger i området. Grundbelysningen skal være nedadrettet.

Redegørelse

Lyssætningen er et vigtigt element for området, som bidrager med at højne kvaliteten og oplevelsen i området. Belysningen skal være med til at skabe tryghed i området. Portåbninger skal ligeledes belyses, så rummets udstrækning er tydeligt og dermed skabes tryghed.

8.1 Indenfor lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten maksimalt være xx.

8.2 Ny bebyggelse må opføres inden for de markerede byggefelter A, B og C, som i princippet vist på kortbilag x.

8.3 I byggefelt A må der opføres maksimalt x etager, målt maksimalt xx meter i højden.

8.4 I byggefelt B må der opføres maksimalt x etager, målt maksimalt xx meter i højden.

8.5 I byggefelt C må der opføres maksimalt x etager, målt maksimalt xx meter i højden.

8.6 I byggefelterne A, B og C må der minimalt opføres 2 etager, målt minimalt xx meter i højden.

9.1 Facadernes skal fremstå i naturlige materialer og udføres med primært tegl, som i blank murværk eller med vandskuret overflade. Natursten, træ, metal og glas må ligeledes anvendes som facademateriale. Beton og pudsede overflader må i facader kun anvendes i kombination med andre materialer og / eller som enkelte bygningsdele f.eks. trapper. Ved valg af facademateriale samt sammensætninger af materialer skal der lægges vægt på materialernes patinering.

9.2 Teglstensfacadernes farver skal holdes indenfor et farvespekter af dæmpede jordfarver. Facader med elementer af beton skal opføres i hvid. De hvide flader udføres ned pudset overflade. Udsparinger og bygningsdele som vinduer, døre og altaner må være i signalfarver.

9.3 Anlæg til alternativ energi skal opsættes parallelt med tagflader og / eller facader eller i øvrigt integreres i byggeriet. Anlæggende må ikke medføre blædingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

9.4 Facader og tagflader skal fremstå matte. Bestemmelsen er ikke til hinder for at etableres glaspartier/ovenlys i tagflader.

9.5 Nødvendige ventilationssystemer, tekniske installationer og lignende, skal afskærmes til alle sider i harmoni med øvrige arkitektur/facadebeklædning eller integreres i bygningen.

9.6 Der skal etableres beplantning ved facader, som vist på kortbilag x (grønne facader).

9.7 De grønne facader skal som minimum være ((3) facademeter.

9.8 De grønne facader skal så vidt muligt etableres med klatrende beplantning, der vokser fra terræn op af bygningerne.

9.9 Ved facader, der skal begrønnes med planter, der etableres ved bygningens sokkel, skal der etableres et plantebed med jord på minimum 1m3 pr. facademeter. Bedet skal etableres, så planterne får passende mængde vand eksempelvis ved et vandingssystem. Der kan f.eks. plantes blåregn (Wisteria sinensis) og rådhusvin (Parthenocissus tricuspidata ”Veitchii”).

9.10 Facaderne må beklædes med espaliers, wiresystemer, kassetter eller lign., der støtter og styrer planternes vækst. Disse konstruktioner må udføres i stål eller træ og harmonere med bebyggelsens materialer og farver i øvrigt. Konstruktionerne skal endvidere udføres, så de passer til facadernes udtryk og til de aktuelle planters måde at klatre på. Grønne facader må også etableres i form af monterede grønne vægge, hvor beplantede kassetter eller jordplader monteres på facaderne med egne vandingssystemer.

9.11 Altaner?

9.12 Ved etablering af bebyggelse med altangange skal disse som minimum gives samme forarbejdningsgrad og detaljeringsniveau som bebyggelsen i øvrigt. Altangange skal fremstå som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk og må ikke fremstå som en markant selvstændig bygningsdel. Over stueetagen skal facade med altangange udføres således, at minimum 50 % af facaden (inkl. Værn) inddækkes/afskærmes med lette facadeelementer fordelt over hele facaden. Facadeelementer skal udføres i et materiale, der har en gennemsigtighed på maksimalt 60 %.
Alternativt kan der udføres en egentlig dobbeltfacade, hvor maksimalt 60 % er klart glas. Den resterende del af facaden skal udformes som felter i fordelt over hele facaden, som f.eks. plademateriale, matteret glas, tætte trælameller, stål baluster og lign. Inddækkede altangange kan skabe fælles opholdsarealer foran boligerne. Der kan udføres opholdslommer, som f.eks. karnapper i forbindelse med altangangene. Værn ved altangange skal udføres i et materiale, der har en gennemsigtighed på maksimalt 30 %, som f.eks. matteret glas, tætte trælameller og lign. Farver på værn og inddækninger skal holdes inden for et farvespekter af jordfarve og gråtoneskalaerne.

9.13 Portgennemgange til området , må lukkes af, men der skal fortsat være mulighed for indblik og udsyn f.eks. med glasdøre/ partier eller gitterlåger, metalplader med hulmønster eller lignende. Porte må ikke benyttes til opbevaring.

9.14 Der skal etableres portåbninger i princippet, som vist på kortbilag x.

9.15 Porte skal have en højde, der svarer til stueetagens højde og en bredde på mindst x meter.

9.16 Lokalplan nr. 150 regulerer nyt byggeri og skiltning i området.

Redegørelse

Facaderne skal generelt udformes, så de igennem materialevalg, farver, konstruktion, belysning og detaljering, fremtræder med et sammenhængende arkitektonisk formsprog og en harmonisk helhedsvirkning.

Bestemmelsen vedr. valg af facademateriale er i overensstemmelse med formålsparagraffens bestemmelse om at sikre høj arkitektonisk kvalitet. Erfaring/viden om materialernes egenskaber over tid skal indgå i vurdering af materialevalg.

Forskellige løsningsmuligheder, til etablering af grønne facader, må gerne kombineres indenfor lokalplanområdet. De grønne facader bidrager visuelt til området, indbyder til ophold og bidrage til et godt lokalt klima.

10.1 Belægning skal anlægges i brosten, pigsten/marksten, bordursten, granit og/eller chaussésten. På gangarealer skal der skabes tilgængelighed med bånd af granitfliser.

10.2 Det gennemgående karréstrøgs belægning skal være ensartet for at vise vejen igennem karréen.

11.1 Ved udstykninger og nybygninger skal det være krav i bestemmelserne, at betingelsen for ibrugtagning er, at ejendommen er tilsluttet et kollektivt varmeforsynings anlæg.

12.1 Søndergadekarréen lokalplan 3 - 2007 for karréen. Søndergade, torvet, Kippervig, Nørregade og Graven
aflyses delvist for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

13.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.

13.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.