Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Et af indgangspartierne til VIA University College.

Fælles friarealer i forbindelse med ungdomsboligerne indenfor lokalplanområdet.

Baggrund

I forbindelse med Campusrokaden skal der planlægges for flytning af rådhuset til VIAs nuværende placering på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens. Flytningen skal ske når VIA University College er flyttet ind i det nye uddannelsescampus ved banegården.

Formål

Formålet med lokalplanen er, at ændre eksisterende plangrundlag og dermed skabe mulighed for blandt at placere Horsens Rådhus i de bygninger, der i dag rummer VIA University College.

Lokalplanen vil med sine anvendelsesbestemmelser sikre, at den nordlige del af de eksisterende bygninger blandt andet kan anvendes til offentlig administration, f.eks. som rådhus.

Det er ligeledes formålet med lokalplanen, at sikre muligheder for udviklingen af Vitus Bering Innovation Park, til udviklingsorienterede virksomheder og iværksætteri, der understøtter området, som et dynamisk og innovativt udviklings- og vidensmiljø.

Det er formålet med de bebyggelsesregulerende bestemmelser, at fastholde områdets nuværende karakter og kvalitet ved at sikre, at nyt bebyggelse opføres i harmoni med eksisterende byggeri.

Endelig er det også lokalplanens formål, at skabe mulighed for at de eksisterende ungdomsboliger indenfor området kan anvendes til almindelige boliger.