Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Fortidsminder

Da der kendes fund af flere oldtidsbopladser langs Stensballe Sund, vurderes det, at der ved anlægsarbejder, herunder planering i området er mulighed for at støde på ukendte fortidsminder. Stensballe Sund menes i sig selv at have fungeret som kultsted. Horsens Museum anbefaler forud for igangsætning af jordarbejde at indhente en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder jf. museumslovens § 25. Gøres der i øvrigt ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens §27, stk. 2.