Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

• Forurenet jord på arealet
• Særlig værdifuld natur
• Fortidsminder – museumsloven
• Strandbeskyttelseslinje – Naturbeskyttelsesloven
Byudvikling i kystnærhedszonen
• Skovrejsning

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Forurenet jord på arealet
Der er kortlagt en forurening på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven i den centrale del af lokalplanens område. Det vil sige, at der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.
Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:
• Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
• Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
• I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Særlig værdifuld natur
Den syd-østlige del af lokalplanens område er udpeget til særlig værdifuld natur. Lokalplanen åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning eller påvirker naturområdet negativt.

Fortidsminder - Museumsloven
Da der kendes fund af flere oldtidsbopladser langs Stensballe Sund, vurderes det, at der ved anlægsarbejder, herunder planering i området er mulighed for at støde på ukendte fortidsminder. Stensballe Sund menes i sig selv at have fungeret som kultsted. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens §27, stk. 2.

Strandbeskyttelseslinje - Naturbeskyttelsesloven

Den østlige del om lokalplanens område er omfattet af en strandbeskyttelseslinje. Naturbeskyttelsesloven fastsætter, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.
Der åbnes ikke med lokalplanen mulighed for nye anvendelser, der ændrer tilstanden af de arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Byudvikling i kystnærhedszonen

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da lokalplanen ikke åbner mulighed for nye byggerier i forhold til gældende lokalplan, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Skovrejsning

Den østlige del af lokalplanens område er udpeget som skov uønsket. Lokalplanen åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning.

Konklusion

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.