Kystnærhedszone

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da lokalplanen ikke åbner mulighed for nye byggerier i forhold til gældende lokalplan, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.