Overordnet planlægning

Landsplanlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder reglerne omkring kystnærhed. Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt

Lokalplanen strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Nationale interesser
Produktionsvirksomheder

I planforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Strandbeskyttelseslinje - Naturbeskyttelsesloven

Den østlige del om lokalplanens område er omfattet af en strandbeskyttelseslinje. Naturbeskyttelsesloven fastsætter, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.

Der åbnes ikke med lokalplanen ikke mulighed for nye anvendelser, der ændrer tilstanden af de arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

 

 

 

 

 

Med gul skravering ses strandbeskyttelseslinjen indenfor lokalplanområdet. Der kan ikke ske om- og tilbygninger eller etableres andre former for anlæg indenfor denne linje.