Kommuneplanen

Kommuneplan

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som er i uoverensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinjer.

Der er derimod ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2013 rammebestemmelser.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2013 er der udarbejdet et tillæg nr. 2013-48.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsesbestemmelser og udlægger tre nye kommuneplanrammer, der ligger inden for lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanens tre delområder svarer til kommuneplanrammerne 11OF04, 11ER03 og 11BO21.

Hovedstruktur

Lokalplanen er i overensstemmelse med Hovedstruktur - Kommuneplan 2013.

Bymønster og byroller
Planlægningen af rådhusfunktionerne i området understøtter at Horsens er kommunens hovedby, og fortsat skal udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland.

Endvidere er planlægningen et led i at opfylde Campusrokaden, hvor et område ved Banegården omdannes til et uddannelsescampus, der skal være med til at understøtte udviklingen af Horsens Midtby til en attraktiv og levende bymidte.

Retningslinjer

Inden for lokalplanområdet, er følgende retningslinjer berørt:

Byudvikling i kystnærhedszonen

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra
kysten, fjorden eller fjordlandskabet.

Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da lokalplanen ikke i væsentlig grad åbner mulighed
for nye anvendelser eller byggerier, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Særlig værdifuld natur

Den sydøstlige del af lokalplanområdet er udpeget til særlig værdifuld natur. Lokalplanen åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning eller påvirker naturområdet negativt.

Skovrejsning

Den østlige del af lokalplanområdet er udpeget som skov uønsket. Lokalplanen åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning.

Værdifulde kulturmiljøer

Den østlige del lokalplanområdet er udpeget som kulturmiljø, koncentration af stenalderbopladser og skalddynger langs randen af Nørrestrand. Lokalplanen åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning.