Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Lokalplanen giver mulighed for at de fastholde de ungdomsboliger der i dag ligger i området eller omdanne dem til ordinære boliger.

Området ligger i Langmarkskolens skoledistrikt - skolen ligger på Nørrebakken 11, ca. 1 km fra lokalplanområdet.

Den integrerede daginstitution Børnehuset Rytterkilden, der har plads til ca. 65 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn, ligger ca. 500 m fra lokalplanområdet.

Trafikplanlægning

Området skal trafikbetjenes fra Chr. M. Østergaards Vej og Kollegievænget.

Der skal udlægges cykel- og bilparkeringspladser, der dækker eget behov.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

Natura 2000

Området ligger ca. 4,5 km vest for det nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Der er registeret en række bilag IV-arter indenfor 10 km, herunder odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og en række flagermusearter.

Idet der primært er tale om en ændring af områdets anvendelse, og ikke om væsentlige fysiske forandringer i forhold til de eksisterende muligheder og det ydre miljø, kan ændringen gennemføres, uden at det skader arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

Der forventes heller ikke en indskrænkning eller forringelse af egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Grundvand

Området ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er omfattet af gældende spildevandsplan.

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes SAMN forsynings spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,48. Overstiger befæstelsen 0,48 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,48 overholdes.

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Højballe Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til den gældende affaldssortering, opbevaring og tilkørselsforhold.
For boligerne skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.
I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.
For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Støj fra virksomheder

Indenfor dele af lokalplanområdet kan etableres virksomheder i klasse 1-4. Det må i forbindelse med miljøgodkendelse af visse typer virksomheder forventes, at der bliver stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Der er kortlagt en forurening på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven i den centrale del af lokalplanens område. Det vil sige, at der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Med blå ses det område som er kortlagt på vidensniveau 1.