Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Vestvejen er en af Horsens bys primære trafikveje/primære indfaldsveje. Vejen er udformet og indrettet til afvikling af store trafikmængder og vejene i erhvervsområdet er ligeledes egnede til afvikling af større trafikmængder og tunge transporter.

Der forventes ingen trafikplanlægningsmæssige ændringer, som konsekvens af denne lokalplan.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter 

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S’ spildevandssystem. Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg. Regnvandet afledes til offentlig regnvandsledning.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af 3 spildevandsoplande: A418, A422 og A423, jfr. kortbilag Spildevandsoplande. A418 afvander i dag til Titanvej nord for grunden, mens nordlig del af A422 ikke er omfattet af eksisterende udledningstilladelse. Den sydlige del af A422 og A423 afvander til regnvandsledningen i Meteorvej og Kometvej, som leder vandet mod syd. I forbindelse med byggemodningen af grunden afledes overfladevand fra lokalplanområdets befæstede arealer til regnvandsledningen i Kometvej.

Horsens Kommune har den 1. juli 2019 meddelt miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til aktiviteter i lokalplanområdet. Tilslutningstilladelsen er meddelt på betingelse af, at den samlede udledning ikke overstiger 75 l/s som ansøgt. Dette afløbstal holder sig indenfor, hvad der er forudsat i forsyningsselskabets dimensionering af nedstrøms beliggende regnvandsbassiner i regi af deres eksisterende udledningstilladelse til Melbæk. Regnvandsledningen i Kometvej føres til 2 sammenhængende regnvandsbassiner (Horsens Vand A/S), A420B1R og A420B2R, der ligger syd for industriområdet. Bassinerne har udledningstilladelse til recipienten Melbæk (Horsens Vand A/S).

Kortbilaget spildevandsoplande viser, hvilke arealer, der er omfattet af eksisterende udledningstilladelse. For de områder, der ikke er omfattet af en udledningstilladelse til recipient, er der krav om rensning med bedste tilgængelige teknik (BAT), hvilket betyder rensning i vådt bassin med min. 250 m3 vådvolumen pr. reduceret hektar opland eller tilsvarende. Yderligere kan der stilles skærpede rensekrav, hvis vandet stammer fra overflader med industrielle aktiviteter. Derudover kræves forsinkelse af vandet ned til naturlig afstrømning. Med de medio 2019 miljøgodkendte aktiviteter opfyldes ovenstående krav ved etablering af et bundfældnings- og forsinkelsesbassin med tæt bund og sider. Fra lokalplanområdet neddrosles den samlede udledning af overfladevand til max. 75 l/s.

Det tilladte afløbstal til den offentlige regnvandsledning i Kometvej, der er indbefattet i forsyningsselskabets eksisterende udledningstilladelse syd for grunden, er beregnet til 322 l/s fra lokalplanområdet. Det vil sige, at lokalplanområdet og de medio 2019 miljøgodkendte aktiviteter, ikke udnytter hele det tilladte afløbstal. Øgning af det samlede afløbstal til mere end 75 l/s vil kræve fornyet ansøgning og tilladelse fra Horsens Kommune.

På grund af løsningen, hvor alt overfladevand fra befæstede arealer i lokalplanområdet afledes mod syd, er det besluttet at tilpasse spildevandsplanopland A422 til at omfatte hele lokalplanområdet. Samtidig nedjusteres den maksimale befæstelsesgrad for oplandet fra 0,56 til 0,39, så det oprindelige tilladelige afløbstal mod syd (322 l/s) fastholdes. Derudover laves en tilføjelse til eksisterende udledningstilladelse mod syd, så den også omfatter de dele af lokalplanområdet, som ikke er omfattet i dag.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet, svarende til den maksimale befæstelsesgrad, hvilket tillige fremgår af bestemmelserne. Overstiger befæstelsen befæstelsesgraden for området, skal regnvandet forsinkes forholdsmæssigt før afledning til offentlig regnvandsledning eller håndteres på egen matrikel. Nedsivning af regnvand er ikke en mulighed.

Regnvandsbassiner anlægges med permanent vandspejl, skråningsanlæg på maksimalt 1:5 og tæt bund og sider. Regnvandsbassiner indrettes med mulighed for afspærring af afløbet, således at eventuelt brandvand, kemikaliespild på arealerne eller andre forureninger kan tilbageholdes i regnvandsbassinet, indtil spildet kan opsamles eller brandvandet kan pumpes til spildevandskloak.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler. Nordvest for lokalplanområdet og lokalplanområde 2015-6 forløber en 60 kv højspændingsledning og der er placeret et transformerhus. Anlægget tilhører NRGI Net.

Varmeforsyning

Der er naturgas og fjernvarme nedgravet i vejnettet omkring lokalplanområdet.

Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform.

 

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra SAMN Forsyning ApS.

 

Ledninger

Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.       

Støj fra virksomheder

Lokalplanen indeholder bestemmelser om støjgrænser. For samtlige erhvervsvirksomheder gælder, at de skal respektere Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved de omliggende boliger. I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget støj virksomheden må bidrage med. Derudover gælder følgende krav.  

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven, hverken på vidensniveau 1 eller 2. I loven anvendes ordet "kortlægning" i betydningen "registrering." Aktuelle oplysninger om forureningsstatus kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside webkort.horsens.dk.

Områdeklassificering:

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en områdeklassificering.

Horsens Kommune kan klassificere et område som lettere forurenet. Aktuelle oplysninger om hvilke områder der er omfattet af områdeklassificering kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside webkort.horsens.dk.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanen skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanområdet er et område for produktionsvirksomheder, og er udlagt til virksomhedsklasserne 3 - 6 og 7. Lokalplanområdet kaster derfor en konsekvenszone af sig til det omkringliggende samfund. 

Grundvand 


Staten er netop nu i gang med at opdatere deres kortlægning af områdets grundvandsmagasiner og disses sårbarhed, samt afgrænsningen af vandværkernes indvindingsoplande – ikke kun Torsted Vandværk men også områdets øvrige vandværker herunder det store vandværk tilhørende Horsens Vand - Rugballegårdværket. Da statens kortlægning endnu ikke er afsluttet, og kommunen derfor ikke kender udstrækningen af de nye indvindingsoplande og deres sårbarhed, indgår der fortsat specifikke bestemmelser om foranstaltninger, der skal minimere risikoen for forurening af grundvandsmagasiner i området, som i lokalplan 2015-6.

Ligesom lokalplan 2015-6, ligger lokalplan 344 således også indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk.

Dataene som indvindingsoplandet til Torsted Vandværk er optegnet på baggrund af viser, at det er en meget begrænset andel af det vand som vandværket indvinder, som dannes i dette område. Generelt vurderes grundvandsmagasinet i området at være meget begrænset og ikke interessant i vandværksmæssig sammenhæng.

Det er kommunens vurdering, at på grund af det meget begrænsede grundvandsmagasin under lokalplanområdet og det meget begrænsede antal vandpartikler, som kommer fra lokalplanområdet til Torsted Vandværk, vil aktiviteter indenfor lokalplanområdet formentlig ikke udgøre en risiko for forurening af Torsted Vandværks boringer.

 • Den oprindelige lokalplan 2015-6 er udarbejdet under hensyntagen til Naturstyrelsens notat "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" samt et tilhørende bilag 1. Ifølge dette notat er asfaltfabrikker omfattet af de virksomheder som findes på ”Opmærksomhedslisten” i bilag 1, hvilket er potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Virksomheder på opmærksomhedslisten kan kun placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, når Naturstyrelsens krav til minimumsbetragtninger er opfyldt:
 • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.
 • Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
 • Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Ovennævnte notat og tilhørende bilag 1, er ikke længere udgangspunktet for kommunens planlægning, men er afløst af nedennævnte bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse.

Denne lokalplan 344 skal derfor udarbejdes under hensyn til den nye bekendtgørelse.

Ifølge den nye bekendtgørelse og den tilhørende vejledning, skal kommunen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Ifølge vejledningens bilag 1, er asfaltfabrikker klassificeret som en virksomhedstype, som har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet, hvorfor virksomhedstypen medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Den eksisterende lokalplan 2015-6 giver imidlertid mulighed for at etablere en asfaltfabrik på arealet, hvorfor det alene er bygningshøjden på asfaltfabrikken, som har udløst behovet for denne nye lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens. Der vil som følge af lokalplan 344 derfor som udgangspunkt ikke være en forøget risiko for forurening af grundvandet.

Ifølge retningslinjer i Kommuneplan 2017, skal der ved planlægning for alle former for byudvikling indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og BNBO, altid forinden udarbejdes en grundvandsredegørelse. Ifølge kommuneplan 2017 skal der ligeledes ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer, tages hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og BNBO.

For at sikre en tilstrækkelige beskyttelse af områdets grundvandsmagasiner, skal der derfor indarbejdes bestemmelser i lokalplan 344, som medtager følgende foranstaltninger:

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Veje og parkeringspladser skal derfor etableres med kant til opsamling af vejvandet.

 • Tætte belægninger samt opsamling af forurenet regnvand, skal etableres før erhvervsarealet tages i brug
 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med tæt membran, og således med tæt bund og sider.
 • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.
 • Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
 • Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
 • Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

I lokalplanens Bilag 7 ”Grundvandsredegørelse” findes en uddybende redegørelse for grundvandsforholdene, og desuden har Horsens Kommune udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen, som indgår i Kommuneplan 2017.