Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanen har til formål:

  • At udvide eksisterende erhvervsområde mod nord - delområde 1
  • At give mulighed for etablering af boliger samt grønt fællesareal - delområde 2 og 3
  • At sikre at vejadgang til erhvervsområdet sker via Mølbjerg samt at vejadgangen til det nye boligområde sker fra Toftumvej
  • At fastlægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.
  • At sikre stianlæg mellem Toftumvej og Haldrupvej, samt at sikre stianlæg gennem delområde 3 med forbindelse til øvrige stianlæg
  • At udstikke retningslinjer og bestemmelser for bebyggelsens og fællesarealerne udformning og anvendelse inden for lokalplanområdet

Redegørelse

For delområdeafgrænsningen henvises til Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning og omfatter matrikelnumrene 14, 14o, 14k, 14r, 14h, 14g, 7000i samt 14a. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, som senere udstykkes fra disse.
 
2.2 Området ligger delvist i landzone. Ved offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, overføres landzonearealet til byzone.

Generelt

3.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og andre tekniske anlæg til områdets forsyning.

Delområde 1

3.2 Området fastlægges til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 2-4.

Delområde 2

3.3 Området fastlægges til boliger som enten åben-lav boliger og / eller tæt-lav boliger

Delområde 3 

3.4 Området fastlægges til anvendelse som grønt fællesareal og regnvandsbassin.

Redegørelse

Virksomhedsklasse 2-4 indbefatter håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager, service, administration og tilsvarende aktiviteter.

4.1 Der må foretages matrikulære ændringer, som er i overensstemmelse med Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

For delområde 2 gælder

4.2.1 Området må udstykkes til grunde på min. 800 m² ved åben-lav boliger og mindst 400 m² ved tæt-lav boliger.

5.1 Vendepladser skal placeres i blinde vejender, enten som decideret plads der kan køres rundt på, eller som hammerhoved der kan vendes på. Vendepladser skal dimensioneres til at renovationsbiler, redningskøretøjer og lignende kan vende.
 
5.2 Rabatarealer skal udlægges i græs, undtagen overkørsler.

5.3 Der skal anlægges stisystemer A-B-C-D, der udlægges som privat fællesvej/-sti og B-E, der udlægges som offentlig sti. Stien A-B-C-D anlægges i stabilgrus / slotsgrus i en bredde af 2 meter.

For delområde 1 gælder

5.3.1 Delområde 1 skal vejbetjenes ad Mølbjerg, via en fortsættelse af kommunevejen Mølbjerg. 
 
5.3.2 Vejanlæggets fortsættelse udføres med samme tværprofil som den eksisterende del og med en 5 meter bred byggelinje langs begge vejsider. 

For delområde 2 gælder

5.4.1 Delområdet skal vejbetjenes via boligvej, Agervænget, som skal tilsluttes Toftumvej.
 
5.4.2 Boligvejen udlægges i 10 meters bredde, med en 5,5 meter bred kørebane i asfalt og med minimum 2 meters rabat langs begge vejsider. Rabat anlægges i græs og med vejtræer.
 
5.4.3 Boligvej anlægges i asfalt og udlægges som privat fællesvej.
 
5.4.4 Der skal være direkte adgang fra boligvejen til stien B-C, som i princippet illustreret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
5.4.5 Der kan etableres én overkørsel pr. ejendom. Maks. bredde på 4 meter ved enkelt carport/garage og maks. bredde på 6 meter ved dobbelt carport/garage.

For delområde 3 gælder

5.5.1 I delområdet skal der anlægges stisystem C-D, i princippet som illustreret på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Stien skal anlægges i stabilgrus/slotsgrus i 2 meters bredde.
 
5.5.2 Der skal være uhindret adgang til regnvandsbassinet i 3 meters bredde via stien til Toftumvej, for køretøjer i forbindelse med vedligehold af bassinet. 
 
5.5.3 Stien C-D udlægges som privat fællessti. 

Bestemmelser om parkeringsforhold fastlægges under de enkelte delområder.

For delområde 1 gælder

6.1.1 Følgende parkeringspladser skal anlægges:

Ved kontor, liberalt erhverv, fabrik, værksted, engroshandel og udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper: 1 plads per 50m2 etageareal. 
Ved lager: 1 plads per 500m2 etageareal, dog mindst 3 pladser. Derudover 1 plads per 50m2 etageareal med kontor tilknyttet lageradministrationen.
Antal handikapparkeringspladser til alm bil (3,5 x 5,0 m), som hver grundejer skal etablere: 1 plads per 1-9 alm. parkeringspladser, 1-2 pladser per 10- 50 alm. parkeringspladser og 2 pladser per 51-100 alm. parkeringspladser.

For delområde 2 gælder

6.2.1 Ved tæt-lav bebyggelse skal der etableres min. 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ved åben-lav bebyggelse skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

Redegørelse

Bestemmelserne følger Horsens kommunes parkeringsnorm.

7.1 Offentlige kloakledninger og forsyningsledninger med tilhørende anlæg skal henlægge uforstyrret og distributøren skal til enhver tid have fri og uhindret adgang dertil, til eftersyn samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
Maskingravearbejde i nærheden af gasledningen skal så vidt muligt senest 3 dage før arbejdets påbegyndelse, meddeles til distributøren.
 
7.2 Der må ikke opføres bygninger af enhver art eller plantes større træer med dybtgående rødder nærmere end 2,5 meter til offentlige kloakledninger, forsyningsledninger eller rørlagte vandløb.
 
7.3 Parcellerne er pligtig til at tåle de ledninger der er nødvendige med hensyn til forsyning af vand, kloak, elektricitet, gas mv.
 
7.4 Der skal etableres rensning og forsinkelse at regnvand, i et åbent regnvandsbassin. Det maksimale afløbstal fra bassinet til Søvind Bæk er 0,61 l/sek/red.ha.
 
7.5 Varmeforsyning er individuel. 

For delområde 1 gælder

7.6.1 Vejbelysning langs Mølbjerg skal føres frem til vendepladsen.

For delområde 2 gælder

7.7.1 Der skal etableres stibelysning ved langs stisystemet A-B, som princippet illustreret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
7.7.2 Der skal etableres vejbelysning langs boligvejen.

8.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og andre tekniske anlæg til områdets forsyning.

For delområde 1 gælder

8.2.1 Der må ikke opføres bygninger nærmere end 5 meter til vejskel, jf. byggelinje illustreret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
8.2.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40.
 
8.2.3 Bygninger må opføres i en højde af 8 meter. Tagoverflade / brystningsmur må ikke overstige kote 27.70 (DVR90)
 
8.2.4 Udendørs opholdsarealer på den enkelte ejendom skal mindst udgøre 25 % af ejendommens bruttoetageareal.For delområde 2 gælder

8.3.1 Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale  bebyggelsesprocent  30.  Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 40.

For delområde 3 gælder

8.4.1 Området må ikke bebygges udover hvad der er bestemt i § 8.1.

Redegørelse

8.2.3 Der henvises til Snit A-A og B-B under "Skitser".

8.3.1 Ved åben-lav bebyggelse udregnes bebyggelsesprocententen for den enkelte ejendom. Ved tæt-lav bebyggelse udregnes bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eller for den samlede parcel.

 

Bestemmelser om bebyggelsens udseende fastlægges under de enkelte delområder. 


For delområde 1 gælder

9.1.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer undtaget.
 
9.1.2 Tage skal være flade eller have en ensidig taghældning på maks. 15 grader.
 
9.1.3 Facader skal være i grå nuancer eller sort.
 
9.1.4 Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal være sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter.
Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.


For delområde 2 gælder

9.2.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer undtaget.
 
9.2.2 Tage skal være saddeltag.
 
9.2.3 Ingen del af bebyggelsen må opføres i klare signalfarver.
 
9.2.4 Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal være sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter.
Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. 
 
9.2.5 For de ejendomme, der har matrikelskel mod Toftumvej gælder at boligernes gavle skal vende mod Toftumvej.

Redegørelse

Delområde 1:
Bestemmelse om facaders nuancer beror på at de skal være tilsvarende de eksisterende erhvervsbebyggelsers facader, for at skabe ensartethed og sammenhæng i bebyggelsen.

Delområde 2:
Tage skal være saddeltag, da det er traditionen i nærområdet. Da det er et intimt miljø i lille skala, prioriteres sammenhæng i bebyggelsesstrukturen og -typologi højt. Boligbebyggelse med flade tage vil fremstå meget bastant i området.
Gavle skal vende mod Toftumvej, for at fortsætte rytmen og strukturen af gavle syd for Toftumvej, øst for lokalplanområdet.

10.1 Ved større terrænændringer skal bygherre sikre sig, at der ikke ledes vand ind på nabomatriklerne.

10.2 Bygherre skal sikre at vandet løber som angivet på Kortbilag 4, "Vandhåndteringsplan".

For delområde 1 gælder

10.3.1 Langs delområdets østlige og nordlige skel skal der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte, som illustreret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.  Beplantningsbæltet skal mod øst centreres omkring delområdeafgrænsningen (mellem delområdeafgrænsningen 1 og 3). 

10.3.2 Langs lokalplanområdets vestlige skel skal der etableres 5 meter bredt beplantningsbælte eller etableres en række enkeltstående træer med en afstand af max. 10 meter imellem. Hvis der etableres en række med enkeltstående træer skal de være af arterne Småbladet Lind, Almindelig (Stilk)Eg eller Bævreasp.

10.3.3 Der må etableres støjbegrænsende foranstaltninger, som støjmur og tilsvarende, mellem erhvervsbygninger og beplantningsbælter mod boliger.

10.3.4 Terrænregulering kan foretages i samme udstrækning som vist under "Skitser" på snit A-A og B-B.

10.3.5 Befæstelsesgraden må maksimalt være  0,70. Befæstes der mere skal regnvand fra den overskridende del håndteres på egen grund f.eks. ved nedsivning eller forsinkes før det ledes til Horsens Vand A/S.

10.3.6 Der må kun opsættes reklameskilte ud mod Haldrupvej. Ingen skilte må "blinke, blænde eller bevæge" sig. Der må opsættes 3 permanente flagstænger pr. ejendom. Der må ikke opsættes reklamesegl.

10.3.7 Der må opsættes henvisningsskilte inden for området, højst 1,5 meter høje og maks. 1 meter bredde.

For delområde 2 gælder

10.4.1 Den maksimale befæstelsesgrad er 0,35 for åben-lav byggeri og 0,55 for tæt-lav byggeri. Befæstes der mere skal regnvand fra den overskridende del håndteres på egen grund f.eks. ved nedsivning eller forsinkes før det ledes til Horsens Vand A/S.

10.4.2 Ved boligvejen skal der stå et vejtræ per max. 20. meter.

10.4.3 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1 meter. Undtaget er overkørsler, vejanlæg og evt. anlæg til opsamling af regnvand.

10.4.4 Der må ikke parkeres køretøjer over 3500 kg i området eller anhængere (som trailere, campingvogne mm) bortset fra ved på- og aflæsning af disse køretøjer eller anhængere.

For delområde 3 gælder

10.5.1 I området skal der etableres regnvandsbassin, som skal forsinke og rense regnvand fra det tilstødende erhvervsområde og det tilstødende boligområde.

10.5.2 Regnvandsbassinet skal etableres med naturligt udformede brinker med hældning 1:5.

Redegørelse

Bestemmelse om redegørelse for vandhåndtering er jf. retningslinje 8.1.2 i Kommuneplan 2017.

Delområde 1:

Formålet med beplantningsbæltet er at skærme erhvervsbygningerne mod boligområdet., se i øvrigt under "Skitser", snit A-A og B-B

De valgte træarter beror på hvordan de vil trives, skærme bebyggelsen samt indgå landskabeligt i området.
Bestemmelser om skiltning beror på at Mølbjerg også anvendes som vejadgang til boligområdet øst for lokalplanområdet og at der derfor skal tages hensyn til den daglige gennemkørsel af beboere.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til regnvandsbassin med udløb til recipient.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser.

For delområde 1 gælder

11.2.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret beplantning som nævnt i §§ 10.3.1 og 10.3.2.

For delområde 2 gælder


11.3.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før grunden er tilsluttet til regnvandsbassin i delområde 3.

11.3.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret beplantning som nævnt i § 5.4.2.

Bestemmelser om grundejerforening fastlægges under det enkelte delområde.

For delområde 2 gælder

12.1.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor delområde 2.

12.1.2 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

12.1.3 Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af det grønne fællesareal delområde 3 samt stierne A-B-C-D og den private fællesvej Agervej.

12.1.4 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg. Undtaget herfra er den del af fællesarealet øst for delområde 1.

12.1.5 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

Ingen bestemmelser

14.1 Lokalplan nr. S-41 aflyses ved den offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan, efter endelig vedtagelse.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

Redegørelse

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog maksimalt et år fra offentliggørelsesdatoen.