Øvrig planlægning

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 52 (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen), som ligger ca. 800 m fra lokalplanområdet.

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig vurdering af lokalplanens eventuelle indvirkning på Natura 2000-området. På baggrund af denne vurdering, kan det udelukkes, at udnyttelse af lokalplanen kan:

· skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

· indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området og Horsens Kommune vurderer, at udnyttelse af lokalplanen ikke er til hinder for opnåelse af Natura 2000-planens målsætninger.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser. Etablering af aktiviteter med særlig risiko for grundvandet skal så vidt muligt undgås. Horsens Kommunes samlede vurdering er at den beskrevne ønskede aktivitet ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for grundvandsforurening.

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning af tagvand og vand fra befæstede arealer. Der kan blive stillet vilkår om procesvand ledes til nærmeste renseanlæg eller krav om rensning af procesvandet forinden nedsivning. Der skal ansøges om etablering af en samletank eller anden renseløsning til husspildevand.

Skovbyggelinje

Hele lokalplanområdet er omfattet af en 300 m skovbyggelinje (Naturbeskyttelseslovens § 17). Opførelse af bebyggelse i lokalplanområdet forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Miljølovgivning

Virksomhedsstøj

Området omkring lokalplanområdet kategoriseres, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 med senere tillæg, som områdetype 8 - Det åbne land.

I forhold til ekstern støj fra virksomheden gælder der følgende vejledende grænseværdier for støj på udendørs opholdsarealer ved nærliggende boliger i det åbne land:

Dag Tidspunkt dB(A)

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00: 50 dB
Lørdag kl. 07.00 - 14.00: 50 dB
Mandag -fredag kl. 18.00 - 22.00: 45 dB
Lørdag kl. 14.00 - 22.00: 45 dB

Søn-/helligdage kl. 07.00 - 22.00: 45 dB
Alle dage kl. 22.00 - 07.00: 40 dB


Umiddelbart nord / nordøst for lokalplanområdet ligger EF-habitatområde nr. 48. Her er der skærpede vejledende støjkrav.

Lokalplanen vurderes ikke at give anledning til overskridelse af støjgrænserne.

Der forventes ikke en nævneværdig forøgelse af støjpåvirkningen af naboejendommene, idet forarbejdning inden for lokalplanområdet vil foregå indendørs.

Støjkortlægning

Virksomheden udarbejder løbende støjkortlægning af forarbejdningsanlægget. Den seneste prøvningsrapport fra 2010 viser, at støjgrænser for den natlige drift af anlægget, der ifølge støjbestemmelser maksimalt må være på 40 dB, overholdes for alle beboelsesejendomme op til lokalplanområdet.

Råstofloven

Lokalplanområdet ligger indenfor råstofgraveområde Addit i gældende Råstofplan 2012 for Region Midtjylland.

I juli 2014 er administrationen af råstofloven overgået til Regionsrådet. Regionsrådet har således ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning af råstofindvinding samt for at give råstoftilladelser og føre tilsyn hermed.

Råstofplanen skal bl.a., jf. Råstofloven, sikre, at udpegningen sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og vurdering af de samfundsmæssige hensyn, herunder natur-, miljø- og kulturhistoriske hensyn.

Råstofindvinding og lokalplanpligt

De fleste forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan også reguleres efter Råstofloven i de vilkår, der fastsættes i en råstoftilladelse. Der vil derfor i almindelighed ikke være behov for udarbejdelse af en lokalplan i forbindelse med råstofindvinding. Når der i dette tilfælde er udarbejdet en lokalplan for området, er det med udgangspunkt i ønsket om en regulering af bebyggelsens placering og udseende.

Den regionale råstofplan er en sektorplan, som Kommunalbestyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Lokalplanområdet er omfattet af en perspektivplan for efterbehandling.

Idet området er udlagt til råstofområde, skal Region Midtjylland ansøges om ændret anvendelse af området for opbygning af produktionshallerne. Virksomhedens råstofforbrugende aktiviteter er ligeledes omfattet af den råstofindvindingstilladelse som virksomheden har, hvorfor Region Midtjylland ligeledes skal ansøges herom, når der sker ændringer i produktionen.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger udenfor kloakopland, så alt regn- og husspildevand skal håndteres på grunden. Tagvand og vand fra befæstede arealer skal evt. nedsives eller opsamles. Der må ikke nedsives på arealer der er forurenet. Husspildevand håndteres efter forudgående godkendelse evt. til samletank. Der kræves en konkret vurdering af håndtering af procesvand, der kan blive stillet vilkår om at procesvand ledes til nærmeste renseanlæg.

Tekniske anlæg

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes kollektive varmeforsyning.

Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed.

Såfremt byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der iht. Planlovens § 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra tilslutningspligten.

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Vandforsyning

Vandforsyning til industri skal ske fra egen boring.

Vandforsyning til administrationsbygning m.v. skal ske fra Addit Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes ”Regulativ for erhvervsaffald/Affaldshåndteringsplan”. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Dele er lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Dette betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter: I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Natur

Et registreret, beskyttet hedeareal ligger delvist indenfor lokalplanen afgrænsning. Hovedparten af heden, som var 0,7 ha stor, er allerede gravet bort og kommunen vil meddele efterfølgende dispensation til denne allerede udførte ændring. Dispensationen vil indeholde vilkår, som sikrer, at der i forbindelse med efterbehandling af graveområdet bliver skabt nye naturområder, som kan erstatte heden.

Horsens Kommunen vurderer, at udvidelse af virksomheden indenfor lokalplanens rammer ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i øvrige § 3-beskyttede områder.