Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

1.1 fastlægge områdets anvendelse til centerformål, med mulighed for liberalt erhverv, offentlig og privat service.

1.2 fastlægge at vejadgang sker fra Provstlund Allè.

1.3 overføre området til byzone.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 6a Lund By, Tamdrup, samt alle parceller udstykket herfra efter lokalplanens vedtagelse. Lokalplanens afgrænsning fremgår af kortbilag 1.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.

3.1 Områdets anvendelse fastlægges til detailhandel, liberalt erhverv, offentlig og privat service, såsom dagligvarebutik, benzinstation, restaurant, bageri m.v.

3.2 Der kan lokaliseres virksomheder med en miljøbelastning svarende til miljøklasse 2-4 herunder en enkelt servicestation med benzin- og dieselsalg og autova

Ingen bestemmelser

5.1 Området vejbetjenes fra Provstlund Allè via 2 overkørsler, i princippet som vist på illustrationsplanen. Der skal sikres oversigtforhold efter gældende vejregler.

5.2 Der udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, i princippet som vist på illustrationsplanen.

5.3 Vej- og parkeringsarealer kan være befæstet med permeable belægninger, så regnvand kan nedsive.

6.1 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker.

Redegørelse

Kravene om parkering er fastsat med udgangspunkt i Horsens Kommunes parkeringsstrategi.

7.1 Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk.

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet nedsives indenfor lokalplanområdet. Regnvand ledes til regnbede/faskiner, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentioner beskrevet i §10.

7.4 Der må ikke etableres afløb til beskyttet sø/mose.

7.5 Tagvand kan nedsives i faskiner.

7.6 Udendørs belysning udformes som parkbelysning og må ikke virke blændende uden for området.

Redegørelse

Indirekte belysning vil som udgangspunkt kunne godkendes. Lys, spots og lignende må ikke virke blændende.

8.1 Inden for området må der opføres eller indrettes dagligvarebutikker med et bruttoetageareal til butiksformål på maksimalt 1.200 m².

8.2 Ny bebyggelse skal opføres med en placering i princippet som angivet på illustrationsplanen.

8.3 Mindre bygninger såsom kundevognskure, teknikbygninger og lignende mindre bygninger må opføres indenfor lokalplanområdet, dog ikke inden for oversigtsarealer ved vejtilslutninger.

8.4 Arealer der ikke anvendes til bebyggelse, må i stedet anvendes til adgangs-, vareleverings- eller parkeringsareal eller grønt område.

8.5 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 8,5 meters højde.

8.6 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %. Bygninger og anlæg nødvendige for offentlig forsyningsvirksomhed tæller ikke med i denne bebyggelsesprocent.

8.7 Varegård og vareindleveringsområde mod nord skal være afskærmet, så de ikke er skæmmende set fra naturstien mod nord.

Redegørelse

Diverse varegårde og vareindleveringer placeres skjult bag bebyggelsen, der skal skærmes mod Bryrupbanestien og kommende boligområde mod nord.

9.1 Facader skal overvejende fremstå som blankt murværk opført i gule eller røde tegl. Dele af facaden, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom metal, træ og glas.

9.2 Tage skal fremtræde som flade tag enten som begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller med sort tagpap eller lignende materiale.

9.3 Der må opsættes én pylon ud mod Silkeborgvej i en højde på max 5,5 meter og bredde på max 1 meter i princippet som angivet på illustrationsplanen

9.4 Der må opsættes en logomast inkl. prisskiltning ved tankanlægget. Logomasten må have en max. højde på 3,5 m over terræn.

Redegørelse

Bebyggelsen må højst være 8,5 m høj, og butikkens ydermure skal udføres i teglsten i afdæmpede farver.
Da bebyggelsen har en betydelig placering i ankomsten til Lund by, indeholder lokalplanen bestemmelser om tagmaterialer, farve på bygningerne og beplantning. Tagenes farve- og materialevalg begrænses til begrønnede tage (sedumtage eller lignende) og sort tagpap. Af hensyn til afledningen af regnvand må der ikke være tagmaterialer af kobber. Tagflader skal fremstå som flade.
Ligeledes af hensyn til bebyggelsens indpasning i ankomsten til Lund by, skal facaderne fremtræde i dæmpede farver. De må feks. Ikke være hvide eller i andre meget lyse nuancer, da dette virker meget fremtrædende, selv på lang afstand. Facaderne må heller ikke fremtræde i klare signalfarver.
Materialer vil være blankt murværk opført i gule eller røde tegl. Dele af facaden, glaspatier, vindfang , karnapper eller lignende må udføres i andre materialer, såsom metal, træ og glas.
Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer eller nedløb, eller tagrender af kobber.
Det er hensigten at der i området skiltes under hensyntagen til den landskabelige sammenhæng. Langs større veje adskiller service- og benzinstationer sig ofte fra omgivelserne i kraft af deres farvevalg, lys- og standerskilte og flagning. Det er ønskeligt, at disse virkemidler samordnes til en helhed.
Skilte skal tilpasses områdets skala og karakter. Det tilstræbes, at skilte får et enkelt og letopfatteligt udtryk. Der må ikke skiltes med produktreklamer, men kun med firmanavn og/eller logo.
Det vurderes, at størrelsen på skiltet sikrer butikkens synlighed i forhold til trafikanterne på Silkeborgvej og uden at forstyrre oplevelsen af landskabet væsentligt.

10.1 Der er kun tilladt en terrænregulering på indtil 0,5 m efter byggemodning. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m.

10.2 Beplantningsbæltet langs lokalplanområdets nordlige skel skal bevares og kan suppleres med en række af træer og buske af samme sort som det eksisterende beplantningsbælte.

10.3 De grønne områder i kanten af p-pladserne skal beplantes med lave buske som f.eks. uldpil, rød kornel, surbær blandet med forårsløg, som vist på illustrationsplanen.

10.4 De grønne områder langs p-pladserne mod Silkeborgvej skal udlægges i græs.

10.5 Langs Provstlund Alle skal der plantes lindetræer som allétræer.

10.6 Imellem p-pladserne skal der plantes opstammede træer af arterne som f.eks. spidsløn, røn, platan og lind, som angivet på illustrationsplanen.

10.7 Anlæg til regnvandshåndtering udformes, så de naturligt indgår i de grønne flader og evt. som åbne grøfter langs vejudlægget.

Redegørelse

Beplantningen er vigtig i forhold til at sikre et grønt udtryk omkring den nye bebyggelse og fastholde de grønne karaktertræk, der er i området . Underplantningen vil sløre de belagte arealer set fra Silkeborgvej uden at skjule butikken. Træerne vil danne rum omkring butikken, og de valgte arter vil falde fint ind i helheden med de omgivende levende hegn. Beplantningen langs den nordlige del af grunden vil være en visuel skærm for et fremtidig boligområdet mod nord.
Langs Provstlund Allé er der i dag en allé af lindetræer. Der skal derfor plantes lindetræer som allétræer langs Provstlund Allé.
Diverse vareaffaldsgårde og vareindleveringer placeres skjult bag bebyggelsen, der skal skærmes mod Bryrupbanestien og kommende boligområde mod nord.

11.1 Ny boligbebyggelse må ikke tages i brug før:

· Bebyggelsen er tilsluttet den kollektive varmeforsyning
· Bebyggelsen er tilsluttet den offentlige kloak
· Der er etableret de til bebyggelsen krævede parkeringspladser jf. § 6
· Der er etableret den i § 10 beskrevne beplantning.

Ingen bestemmelser

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

Ingen bestemmelser

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.