Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Hovedstruktur

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter. Byerne opdeles i tre hovedkategorier: Hovedbyer, Mellembyer og Landsbyer. Lund er udpeget til Mellemby, og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.

Der udarbejdes sideløbende med denne lokalplan et tillæg til kommuneplan 2013.Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, da udvikling af detailhandel i Lund vil understøtte de overordnede interesser i kommuneplanlægningen ved at skabe attraktive forhold for boliger og grobund for vækst i eller konsolidering af befolkningstallet.

Retningslinjer

Retningslinje 1.11 Detailhandel

Tillæg nr. 26, der udarbejdes sideløbende med lokalplanforslaget, ændrer konkret på den gældende retningslinje for detailhandel for bymidten Lund-Vinten. Ændringen medfører, at bymidteafgrænsningen kan udvides mod øst, så den udlagte arealramme kan udnyttes til etablering af en ny dagligvarebutik. Derudover forhøjes den udlagte arealramme fra 2.500 m2 til 3.500 m2, så der kan etableres detailhandel langs Silkeborgvej, der dermed på sigt kan udvikle sig til en bygade i Lund.

Redegørelse for den nye retningslinjeudpegning for bymidten Lund-Vinten

Revision af detailhandelsstrukturen

Horsens Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013, som åbner mulighed for en udvidelse af bymidten i Lund. Baggrunden for at udarbejde kommuneplantillægget er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik på matr. nr. 62a Lund By, Tamdrup. I den forbindelse vurderes det, at det er hensigtsmæssigt at se det konkrete ønske i en planlægningsmæssig sammenhæng med den eksisterende bymidteafgrænsning i Lund, der ligger koncentreret omkring Silkeborgvej mellem Bækvej og Toftevej.

Detailhandelsudviklingen i Lund
I Detailhandelsanalyse 2014 for Horsens Kommune er det beskrevet, at en del af centerbyerne, herunder Lund, har dækningsgrader for dagligvarehandel på omkring 50 og derunder. Til sammenligning har Horsens By en dækningsgrad på 120% og den nordvestlige del af Horsens 138 % for dagligvarer. Lund har derfor et betydeligt underskud på dagligvarehandlen. Analysen vurderer, at Lund med en størrelse på omkring 2.000 indbyggere burde have en rimelig dagligvareforsyning og at der således er mulighed for at udvikle dagligvarehandlen i byen.

Lund er i Kommuneplan 2013 udpeget som lokal centerby i Horsens Kommunes centerstruktur. Bymidteafgrænsningen har en samlet ramme på 2.500 m2, hvoraf de ca. 1.500 m2 er anvendt. I detailhandelsanalysen fra 2014 er det opgjort, at der er tre butikker i Lund, hvilket udgør 1% af det samlede antal butikker i Horsens Kommune. Butikkerne består af en bager, en dagligvarebutik og en elvarebutik. Alle tre butikker ligger inden for den gældende bymidteafgrænsning.

Udvidelsen af bymidteafgrænsningen vurderes at skulle ske langs Silkeborgvej mod øst. Ved at inddrage erhvervsarealerne mellem Silkeborgvej og den nye boligudstykning ved Provstlund Alle i bymidteafgrænsningen, åbnes der nye muligheder for på sigt at omdanne dette areal til nye former for byformål, der kan være med til at skabe en levende og attraktiv bygade gennem Lund. Dette vil også være med til at integrere de nye boligudstykninger som en mere naturlig del af Lund.

Retningslinje 4.15 Støjbelastede arealer
Dele af kommuneplantillæggets område er omfattet af retningslinje 4.15 for støjbelastet areal, der bestemmer, at støjbelastede områder ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Konkret er dele af kommuneplantillæggets område omfattet af støj fra motorvej E45 og Silkeborgvej. Ved udlæg af områder til støjfølsom anvendelse inden for den fælles planlægningszone skal det ved bestemmelser og udformning i kommuneplan og lokalplan sikres, at retningslinjen overholdes. Dette gælder såvel boligområder som rekreative områder og støjfølsomme erhvervs- og centerområder som fx undervisningslokaler, hoteller, kontorer og institutioner.

I forbindelse med udlæggene tages der stilling til behovet for støjafskærmning og zoneopdeling af områderne med henblik på at sikre acceptable støjforhold.

Redegørelse for støj
Arealudlæg til støjfølsom anvendelse i planlægningszonen for støj kræver en særlig støjvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen. I de dele af rammeområder, hvor støjniveauet overstiger de vejledende grænseværdier for den planlagte anvendelse, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Mulighederne for at reducere støj afhænger af den konkrete sag, og kan principielt opdeles i 3 metoder:

ved kilden; f.eks. støjreducerende belægning på veje eller dæmpning af støjkilder eller begrænsning af driftstid på virksomheder og fritidsanlæg,
under udbredelse; f.eks. afstandsdæmpning ved disponering af arealer så de mest støjfølsomme anvendelser placeres længst væk fra støjkilden eller ved etablering af støjskærme, støjbegrænsning ved modtageren; f.eks. støjisolering af boliger og konstruktivt vha. dobbeltfacader.
Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj overholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning. Lokalplanområdet anvendes ikke til støjfølsom anvendelse.

Retningslinje 2.9 Geologiske interesseområder
Hele kommuneplantillæggets område ligger inden for et nationalt geologisk interesseområde - Det midtjyske søhøjland.

I følge retningslinjen skal inddragelse af arealer til formål, der kan påvirke landskabets kvaliteter negativt så vidt muligt undgås.

Indenfor områder af særlig landskabelig geologisk interesse skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Her skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets geologiske kvaliteter. I disse områder skal byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås.

Indenfor områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås i områder af særlig geologisk interesse. Geologisk interessant

Redegørelse for ændret anvendelse inden for geologisk interesseområde
Der skal planlægges med særlige forholdsregler ved byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås i områder af særlig geologisk interesse.

I forbindelse med lokalplanlægning kan hensynet til særlige landskabsformer og geologiske profiler varetages ved disponering af byggeri. For ny bebyggelse i geologiske interesseområder forudsættes det, at der i den efterfølgende detaljerede planlægning redegøres for de visuelle påvirkninger.

Da bebyggelsen har en betydelig placering i ankomsten til Lund by, indeholder lokalplanen bestemmelser om tagmaterialer, farve på bygningerne og beplantning. Tagenes farve- og materialevalg begrænses til begrønnede tage (sedumtage eller lignende) og tagpap. Bebyggelsen må højst være 8,5 m høj. Det er hensigten at der i området skiltes under hensyntagen til den landskabelige sammenhæng. Derfor er der fastsat bestemmelser om pylonens placering og udformning.

Ligeledes af hensyn til bebyggelsens indpasning i ankomsten til Lund by, skal facaderne fremtræde i dæmpede farver. De må feks. Ikke være hvide eller i andre meget lyse nuancer, da dette virker meget fremtrædende, selv på lang afstand. Facaderne må heller ikke fremtræde i klare signalfarver. Beplantningen er vigtig i forhold til at sikre et grønt udtryk omkring den nye bebyggelse og fastholde de grønne karaktertræk der er i området .Træerne vil danne rum omkring butikken, og de valgte arter vil falde fint ind i helheden med de omgivende levende hegn. På baggrund heraf vurderes det at området ikke påvirkes væsentligt visuelt.

Kommuneplanens rammedel

Der oprettes en ny ramme for lokalplanlægningen med kommuneplantillægget. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens retningslinjer for detailhandel og kommuneplanens rammer for området.

Der oprettes en ny ramme, der kommer til at omfatte den nye afgrænsning af bymidten i Lund-Vinten

Tillægget aflyser to eksisterende rammeområder (HR.07.E.2 og HR.07.E.8) helt og de øvrige tilgrænsende rammeområder (HR.07.B.7, HR.07.B.8, HR.07.B.9 og HR.07.B.11) reduceres til kanten af det nye rammeområde.

Det nye rammeområder får følgende rammebestemmelser:

HR.07.C.1 Bymidte Lund-Vinten

Indenfor området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 1.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal indefor rammeområdet er 3.500 m2.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide bymidteafgrænsningen og udbygningsrammen for detailhandel i Lund, så der dels skabes bedre muligheder for at etablere nye butikker, der kan være med til at skabe en levende bymidte, dels laves en afgrænsning af bymidten, der svarer til den fysiske udbygning af Lund mod øst, der er i gang.

Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere en ny dagligvarebutik i Lund.

Lund er et bysamfund, der er i vækst og fortsat vil være det, fordi der er en større udvikling med nye boliger i gang - og fordi der er udlagt nye arealer til boligudbygning, der løbende vil blive sat i spil. Bymidteafgrænsningen i Lund er forholdsvis lille og der er ganske få muligheder for at udnytte den arealramme til detailhandel, der er udlagt, fordi byen er udbygget inden for afgrænsningen. Da byen vokser mod øst, er det derfor hensigtsmæssigt at planlægge for en udvidelse af bymidteafgrænsningen mod øst, så der kan sikres mulighed for etablering af nye butikker i Lund - og der dermed også skabes grundlag for en levende bygade, der følge byens udstrækning mod øst.

I forbindelse med boligudbygningen i den østlige del af Lund, er der samtidig fremkommet et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Provstlund Alle og Silkeborgvej. Denne dagligvarebutik vil komme til at ligge inden for den nye bymidteafgrænsning og dermed være med til at sikre et godt udbud af dagligvarer i Lund.

Retningslinje 1.11 Detailhandel - Udvidelse af bymidteafgrænsning for Lund-Vinten -
Med kommuneplantillægget udvides bymidteafgrænsningen af Lund-Vinten mod syd-øst i forhold til retningslinje 1.11 Detailhandel. Udvidelsen af bymidteafgrænsningen skal ses i sammenhæng med, at Lund vokser - og fortsat vil vokse - med nye boligområder mod øst. Den ændrede afgrænsning af bymidten fremgår af kort til retningslinjen. Vurderingen af udvidelsen er foretaget i redegørelsen.

Kommuneplanrammer - Udvidelse af arealramme for dagligvare- og udvalgsvarehandel og etablering af nyt rammeområde
Kommuneplantillægget øger arealrammen for dagligvare- og udvalgsvarehandel inden for bymidten Lund-Vinten. Arealrammen øges således fra i alt 2.500 m2 til 3.000 m2 butiksareal for at understøtte en levende hovedgade gennem Lund. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer fastholdes.

Kommuneplanramme HR.07.C.1., der er i overensstemmelse med den gældende bymidteafgrænsning af Lund-Vinten i retningslinje 1.11, udvides mod øst. Dermed aflyses HR.07.E.2., HR.07.E.8., HR.07.B.7., HR.07.B.11. og HR.07.B.13. for de ejendomme, der inddrages i bymidteafgrænsningen.

Se kommuneplantillægget her.