Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Butikken vurderes kun at medføre en begrænset mertrafik i området, da butikken primært vil blive benyttet af trafik, der allerede kører i området. Trafikalt vurderes den skitserede vejbetjening af den ny dagligvarebutik fra Provstlund Allé ikke at give trafikale problemer i området.

Vand- & natura2000-planer

Vandplaner skal sikre at grundvand, vandløb, søer og fjorde opfylder miljømål om god tilstand inden 2015.

Endvidere skal planerne være med til at sikre, at tilstanden ikke forringes for vandområderne.

Miljømål for vandløb og søer omfatter både den kemisk og økologiske tilstand.

Udledning af regnvand fra eksisterende byggede arealer sker via regnvandsledning til Lund Bæk. Fra kommende lokalplanområde skal afledningen løses via forsinkelse og bundfældning/rensning før udledning til det beskyttede og målsætte vandløb, Lund Bæk – således at der ikke opstår forurening af vandløbet. Der må ikke ske udledning til eksisterende §3 moser og sø.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Støj

Retningslinje 4.15 Støjbelastede arealer
Dele af område er omfattet af retningslinje 4.15 for støjbelastet areal, der bestemmer, at støjbelastede områder ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Konkret er dele af lokalplanens område omfattet af støj fra motorvej E45 og Silkeborgvej. Ved udlæg af områder til støjfølsom anvendelse inden for den fælles planlægningszone skal det ved bestemmelser og udformning i kommuneplan og lokalplan sikres, at retningslinjen overholdes. Dette gælder såvel boligområder som rekreative områder og støjfølsomme erhvervs- og centerområder som f.eks. undervisningslokaler, hoteller, kontorer og institutioner.

I forbindelse med lokalplanlægningen inden for kommuneplantillæggets område tages der stilling til behovet for støjafskærmning og zoneopdeling af områderne med henblik på at sikre acceptable støjforhold.

Redegørelse for støj
Arealudlæg til støjfølsom anvendelse i planlægningszonen for støj kræver en særlig støjvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen. I de dele af rammeområder, hvor støjniveauet overstiger de vejledende grænseværdier for den planlagte anvendelse, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Mulighederne for at reducere støj afhænger af den konkrete sag, og kan principielt opdeles i 3 metoder:

ved kilden; f.eks. støjreducerende belægning på veje eller dæmpning af støjkilder eller begrænsning af driftstid på virksomheder og fritidsanlæg, under udbredelse; f.eks. afstandsdæmpning ved disponering af arealer så de mest støjfølsomme anvendelser placeres længst væk fra støjkilden, eller ved etablering af støjskærme, støjbegrænsning ved modtageren; f.eks. støjisolering af boliger og konstruktivt vha. dobbeltfacader.

Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj overholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning.

De virksomheder/butikker som etableres skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning både i skel i eget lokalplanområde (centerformål) samt i nærliggende boligområder. Ved etablering af dagligvarebutikken skal det dokumenteres at vejledende støjkrav i nærliggende boligområder kan overholdes.

Da tilstødende arealer mod nord og nordøst er udlagt til boligområde, kan disse blive støjbelastede bl.a. i forbindelse med varelevering til butikken. Der bør derfor foretages støjberegninger og/eller støjdæmpende foranstaltninger mod boligerne.

Det forventes ikke, at eksisterende virksomheder i området vil støjbelaste det nye lokalplanområde.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Området skal forsynes med Kollektiv varmeforsyning.

Forsyningsformen afgøres af et godkendt varmeprojektforslag jv varmeforsyningsloven, i forbindelse med byggemodningen.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Lund Vandværk.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger indenfor separatkloakeret planopland, og da bygherre ønsker at spildevandskloakere lokalplanområdet, laves derfor et tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanområdet planlægges derfor til spildevandskloak (sanitært spildevand) uden mulighed for afledning af overflade-/regnvand til spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet nedsives indenfor lokalplanområdet.

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning ved Horsens Kommune.

Bygherre skal undersøge og har ansvar for, at det er muligt at nedsive regnvandet indenfor lokalplanområdet.

Horsens Kommune anbefaler at undersøgelsen af områdets nedsivningspotentiale indebærer en fladedækkende geofysisk kortlægning sammenholdt med boringer (inkl. pejling) og sivetest.

Indenfor lokalplanområdet ligger der små bluespotområde (lavning hvor vandet samler sig under skybrud). Bygherre skal have en plan for håndtering af regnvandet under skybrud.

Der må ikke etableres afløb til beskyttet sø/mose.

Jordforurening

Områdeklassificering

Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven.

Med baggrund i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens Kommune udtager derfor området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.”

Udtalelse jf. § 72b

I henhold til jordforureningsloven skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm's jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning før en ejer eller bruger af et areal ændrer anvendelsen af arealet til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren på det af arbejdet berørte areal sikre, enten at det øverste 50 cm's jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.