Detailhandel

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 6, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Lund, og ligger ud til rundkørslen ved Silkeborgvej, der fungerer som indfaldsvej til Lund. Umiddelbart nordvest for lokalplanområdet ligger der boligområder, mens der mod syd og vest ligger liberalt erhverv og marker. Mod øst er der marker og en motorvejsafkørsel til E45. Lokalplanen sikrer at ny bebyggelse fremstår afdæmpet i materialer i forhold området placering i ankomsten til Lund by.

På arealet mellem Silkeborgvej og Ny Silkeborgvej er der udlagt et areal til særlig pladskrævende varegrupper. Den nye afgrænsning af bymidten vil komme til at grænse op til dette arealudlæg. Der er i dag ikke bygget butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Det vurderes, at arealet sammen med den nye bymidteafgrænsning vil komme til at indgå som en naturlig del af bygaden i Lund.

Udvidelsen af bymidteafgrænsningen vurderes at skulle ske langs Silkeborgvej mod øst. Ved at inddrage erhvervsarealerne mellem Silkeborgvej og den nye boligudstykning ved Provstlund Alle i bymidteafgrænsningen, åbnes der nye muligheder for på sigt at omdanne dette areal til nye former for byformål, der kan være med til at skabe en levende og attraktiv bygade gennem Lund. Dette vil også være med til at integrere de nye boligudstykninger som en mere naturlig del af Lund.

Lokalplanområdet er hensigtsmæssigt placeret i forhold til såvel Lund som det overordnede vejnet i området. Etableringen af en dagligvarebutik vil naturligt medføre mere trafik til et område, men det forventes dog at kunderne til butikken primært er folk der allerede bor i området eller kører forbi det til og fra arbejde. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikken. Det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.