Lokalplanens indhold

Fremtidige forhold
Lokalplanen giver mulighed for udstykning og bebyggelse af området med i alt ca. 34 tæt/lav boliger, med tilhørende rekreativt regnvandsbassin.

Lokalplanområdet er inddelt ved byggefelter, som angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Der kan i byggefelter opføres tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse.

Områdets resterende arealer udlægges til veje, stier og fællesarealer. Inden for disse områder, skal anlægges et regnvandsbassin.

Bebyggelse
Bebyggelsen må maks. opføres i 1 etage og i en højde på 5,5 m. 
Bebyggelsens facader skal opføres i tegl/træ/glas/vandskuret eller pudset murværk. Facader på mindre bygninger under 50 m², som skure, drivhuse, garager og lignende, må udføres i andre materialer. Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende.
Lokalplanen fastlægger desuden retningslinjer for placering af bebyggelsen.

Trafik og parkering
Området skal vejbetjenes fra Torpvej.
Der udlægges boligveje i min. 10 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og græsrabatter med vejtræer, eksempelvis røn eller paradisæbletræ.

Der anlægges desuden stier, så lokalplanområdet stiforbindes til boligområdet Stenager og til Stenagervej, gennem den ikke aflyste del af lokalplan 15-2007. Lokalplan 333 stiforbindes til lokalplan 15-2007.

For tæt/lav boligbebyggelse skal der udlægges min. 1,5 parkeringspladser pr. bolig. For åben/lav bebyggelse skal der udlægges min. 2 parkeringsplads pr. bolig.

Ubebyggede arealer og beplantning
Der udlægges i den tilstødende lokalplan 15-2007 et grønt friareal, der kan indrettes med f.eks. boldbane og legeplads fælles for området. Da nærværende lokalplan er en delvis revidering af 15-2007, kan den også betragtes som del af lokalplanområdet herfor.

Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men af beplantning i form af buske eller lignende levende hegn.

Fællesarealers beplantning skal bestå af spredte grupper af træer og buske på et græstæppe.
Til trægrupperne kan f.eks. anvendes lind, bøg, spidsløn eller sølvløn.

Der skal anlægges et regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevandet inden det ledes videre i separat ledning. Regnvandsbassinet skal etableres med permanent vandspejl.

Rekreative og kulturelle aktiviteter
I det tilstødende lokalplanområde for 15-2007 er der sikret plads til nærlegeplads i sammenhæng med det grønne bånd og stiforbindelsen gennem området. Det grønne bånd gennem området giver generelt plads og mulighed for anlæg til diverse aktiviteter, eksempelvis nærlegeplads og strandvolleybane.
Lokalplanområdets stisystem er koblet på det eksisterende stisystem i byen, hvilket giver adgang til andre grønne områder samt kulturelle tilbud, bl.a. bibliotek og musikskole. I området sydøst for lokalplanområdet er der desuden lavet en passage under omfartsvejen, og der er dermed skabt mulighed for en videreføring af stisystemet til den nærliggende skov Birkholm syd for Østbirk.

Arealforbrug
Lokalplanområdet er en del af et arealudlæg i kommuneplan 2017, der skal sikre tilstrækkelige arealer til fortsat boligudbygning. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af ca. 34 tæt-lav boliger på et areal på ca. 2 ha, men som del af et samlet område på 6 ha (se lokalplan 15-2007). Med denne tæthed sikres der en fornuftig brug af arealressourcen. Nærværende lokalplan, ændrer områdets anvendelse til tæt-lav, fra åben-lav der var angivet i lokalplan 15-2007.

Med Østbirk som en lokalcenterby, er det vigtigt fortsat at kunne imødekomme bredden i boligefterspørgslen. Da Østbirk i dag primært består af åben-lav bebyggelser, vurderes det at byen vil have stor gavn af flere tæt-lav-bebyggelser.

Bæredygtighed
Lokalplanområdet er placeret bynært med kort afstand til skole (500 m) og indkøbsmuligheder. Stiforbindelser bundet op på byens øvrige stisystem giver gode alternative transportmuligheder til bil, såsom cykel og gang.
Planen åbner desuden mulighed for alternative energiformer.