Miljøscreening

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

 

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

·         Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

·         Støj og vibrationer fra trafik ud over vejledende grænseværdier.

·         Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

·         Kulturhistoriske værdier

Faglig begrundelse i forhold til hovedsyn

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Lokalplanområdet er omfattet af Horsens Kommunes gældende spildevandsplan som kloakopland E19, og er planlagt separatkloakeret.

Der kræves forsinkelse og rensning af regnvand i regnvandsbassin før regnvandet ledes til recipient.

 

Støj og vibrationer fra trafik ud over vejledende grænseværdier.

Trafik er ikke i stand til at vurdere trafikstøj og vibrationer fra trafikken til og fra det nye boligområde ligesom ekstern trafikstøj og vibrationer fra Skovbakkevej og Torpvej. Det vurderes dog umiddelbart, at det nye boligområde kun i meget begrænset omfang vil medføre trafikstøj og vibrationer.

Det skal eftervises med støjberegninger at trafikstøjen fra Skovbakkevej til boligområdet holdes under grænseværdierne. Det skal eftervises om den påtænkte støjafskærmning/støjvold langs Skovbakkevej tilgodeser en tilstrækkelig støjdæmpning.

 

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Ud fra bilag 4, illustrationsplan vurderes det, at hele området indrettes, så det leder regnvandet mod det nordvestlige hjørne i retning af det planlagte regnvandsbassin. Ved befæstelse øges oversvømmelsesrisikoen for skybrud for de nedstrøms liggende huse. I henhold til retningslinje 8.1.2. og 8.1.3 skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan for området. I vandhåndteringsplanen skal bygherre bl.a. redegøre for at oversvømmelsesrisikoen ikke forøges opstrøms og nedstrøms som en følge af lokalplanen. Bygherre skal med en konkret regnvandsløsning demonstrere hvordan hverdagsregn og skybrudsvand håndteres så det ikke giver skader. Indenfor lokalplanens områder er der i dag 465 m3 blue spot lavning – dette volumen skal som minimum bevares.

Kulturhistoriske værdier

Lokalplanarealet for lokalplan 333 Boliger, Torpvej (matr. 12a Østbirk By, Østbirk) er arkæologisk undersøgt.

Museumsloven er gældende, så gøres der fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet standses og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27 stk. 2.

 

Konklusion

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.