Eksisterende lokalplaner

Eksisterende lokalplaner

Den eksisterende "Lokalplan 15 - 2007, Boliger, Torpvej i Østbirk" aflyses indenfor nærværende lokalplans afgrænsning, ved endelig vedtagelse af denne lokalplan. Størstedelen af bestemmelserne for den eksisterende bebyggelse går igen i den nye lokalplan, dog med nogle essentielle indholdsmæssige ændringer:  

- mulighed for at antallet af boliger kan forøges til ca. 34 nye tæt-lav boliger samt dertilhørende vejanlæg,

- alle grunde til tæt/lav boligbebyggelse skal have et areal på mindst 240 m2. Alle grunde til åben/lav bebyggelse skal have et areal på mindst 700 m2,

- der sættes betingelser for at den nye bebyggelse må tages i brug; regnvandsbassinet skal være etableret og tilsluttet,

- der sikres en tilstrækkelig løsning for afledning af regnvand, hvilket bl.a. indebærer bassin,

- på baggrund af analyse af indkig foretaget ved snittegning, bilag 5, annulleres kravet om 3 m beplantningsbælte ifm. nord- og østligst beliggende boliger,

- Tage skal for enhver boenhed udføres enten symmetrisk, eller med ensidig taghældning,

- for tæt-lav-bebyggelse gælder desuden:

- Huse skal opføres i grupperinger á enten 2 eller 3 boenheder. Opføres 4 boenheder i forlængelse af hinanden, skal huset opdeles i 2 grupperinger. Huse må højest bestå af 4 sammenbyggede boenheder.

- Bebyggelsen skal opføres i et samlet udtryk for hele lokalplanområdet, med differentiering af grupperingers udtryk. Det skal udføres enten
1) som fysiske spring, ved minimum 0,5 m forskel - enten frem, tilbage, op og/eller ned, ift. nabogrupperinger,
og/eller
2) ved differentiering i enten farver, mønstre, materialer, eller teksturer, så ingen 3 nabogrupperinger (á 2-3 boenheder) fremstår ens,

- der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,55 for tæt-lav bebyggelse. Alternativt gælder en befæstelsesgrad på 0,35 for åben-lav bebyggelse. Overstiger befæstelsen hhv. 0,55 for tæt-lav eller 0,35 for åben-lav skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden overholdes.

-  områderne nord, øst og vest for regnvandsbassin, skal fremstå med engkarakter. Grønne områder mellem regnvandsbassinets kronekant, og nærmeste skel mod nord, øst og vest, skal der derfor såes med en græsblanding, hvoraf 50% af blandingen består af følgende plantesorter:
 - 85 % boghvede, alm. kællingetand, hedelyng og bredbladet timian
 - 15 % rødkløver, hvidkløver, alsike-kløver.

- grønne områder, som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold, der ikke falder ind under § 10.1, § 10.4 eller § 10.5, skal etableres som græs,

- beplantning som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold, skal minimum etableres som 3-rækkede beplantningsbælter. Hver række skal bestå af buske, man naturligt finder i Østjylland, og min. 3 stk buske, fra hver af følgende 2 plantefamilie-lister:

farver og dufte:

- Rød Kornel / Kirsebærkornel (Cornus sanguinea / Cornus Mas)

- Engriflet hvidtjørn (Crataegus Monogyna)

- Pil (Salix aurita, Salix caprea, Salix repens, og/eller Salix pentandra)

føle og smage:

- Kirsebær / blommer / slåen (Prunus avium / Prunus padus / Prunus Spinosa) 

- Mose-Bølle / Blåbær (Vaccinium uliginosum / Vaccinium myrtillus - bemærk: ikke velegnet til jordbund for den vestligste halvdel af lokalplanområdet)

- Hindbær / korbær (Rubus idaeus / Rubus caesius)

 

- Der skal inden for området Buskads, som markeret på kortbilag 3, fremtidige forhold, etableres buske. Buskene skal naturligt kunne findes i Østjylland, og kan bestå af arterne som nævnt i §10.4

- for hver boenhed, må der maks. anlægges 6 m overkørsel, inkl sti-tracé.